Roeken in Groningen voorlopig veilig

Roeken in Groningen voorlopig veilig

Eind mei heeft de provincie Groningen ontheffing verleend om tot en met 2029 in de hele provincie roeken te doden op percelen waar maïs is gezaaid. De ontheffing mag gedurende het broedseizoen worden gebruikt, te weten jaarlijks van 15 april tot 15 juli. Fauna4Life heeft hier samen met Animal Rights bezwaar tegen gemaakt en tevens aan de rechter gevraagd de ontheffing onmiddellijk te schorsen. De rechter gaf daar gehoor aan en schorste de ontheffing tijdens de zitting.

Ons bezwaar
Het gaat niet goed met de roek in Nederland. De staat van instandhouding wordt beschouwd als matig ongunstig. De provincie betoogt dat de aantallen in Groningen tegen de landelijke trend in, wel omhoog zijn gegaan en dat er daarom op geschoten kan worden. Er broeden nu naar schatting 5500 paar. De provincie heeft toestemming gegeven om er jaarlijks maximaal 500 dood te schieten.
Dit is onacceptabel. Zeker gezien het feit dat de ontheffing toestemming geeft om tot vlak bij de broedkolonies te schieten. Op die manier worden broedvogels gedood en zal het aantal dode roeken dus veel groter zijn. De jonge vogels op het nest zullen sterven.
Afgezien van het voorgaande, is niet aangetoond dat er geen andere mogelijkheden zijn om eventuele schade aan uitgezaaide maïs te voorkomen of te beperken.

Goedgekeurd faunabeheerplan ontbreekt
Een ontheffing voor het doden van beschermde vogels en dan ook nog eens tijdens het broedseizoen in de hele provincie, kan uitsluitend worden verleend op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Er is geen goedgekeurd faunabeheerplan. De rechter besloot op basis van dit laatste punt de ontheffing per direct te schorsen.

Onze inhoudelijke bezwaren met betrekking tot de ongunstige staat van instandhouding, het schieten nabij broedkolonies en het niet serieus kijken naar andere oplossingen, zullen tijdens de bezwarenfase of de eventueel daaropvolgende beroepsprocedure aan te orde komen.

25 juni 2024

Pin It on Pinterest