Uitgangspunten Fauna4Life

Fauna4Life is een stichting die opkomt voor de in het wild levende dieren in Nederland en zo nodig daarbuiten. Momenteel leven wij in Nederland met meer dan 17 miljoen menselijke inwoners. Daarbij is het onvermijdelijk dat de belangen van mensen en dieren soms botsen. Wij vinden dat dieren te vaak aan het kortste eind trekken en hierin willen wij verandering brengen.

Uitgangspunten

In het wild levende dieren, en de natuur om hen heen, worden in principe met rust gelaten. Deze dieren moeten de kans krijgen om in vrijheid te leven en te sterven.

Alleen in het geval van dwingende redenen van groot openbaar belang, zoals gevaar voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid of belangrijke schade aan landbouwgewassen, kan het doden van dieren worden overwogen. Voorwaarden daarbij zijn dat er geen andere, minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn om het gevaar of de schade te beperken of weg te nemen én dat op wetenschappelijke wijze is aangetoond dat het doden van dieren wel tot een structurele oplossing leidt.

Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan en er ingrijpende maatregelen worden genomen, dan dient de ingreep in ruimte en tijd zo beperkt mogelijk te zijn.

Ons doel

Fauna4Life streeft naar een situatie, waarbij eventuele menselijke ingrepen in het leven van deze dieren tot een minimum worden beperkt. Als beheer nodig is, dan dient dat zowel ethisch als wetenschappelijk verantwoord te worden uitgevoerd.

Werkwijze

Door middel van onze website en via sociale media dragen wij onze standpunten uit.

Via digitale kanalen proberen wij het publiek te informeren over het door Rijk en provincies gevoerde beleid ten aanzien van in het wild levende dieren. Tevens proberen wij via deze kanalen misstanden op het gebied van natuur en fauna naar buiten te brengen.

Door de discussie aan te gaan met beleidsmakers en politici en eventueel via juridische procedures proberen wij beleid dat in strijd is met de wet en waarin geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de fauna, aan te laten passen.

Dit willen wij verwezenlijken door samen te werken met individuen en andere organisaties. In onze contacten met anderen, aanverwante organisaties, burgers en overheden, kiezen wij voor een positieve en op verbinding gerichte houding. Wij willen inzetten op wat wel kan, in plaats van wat niet kan.

Tevens willen wij voorlichting gaan geven aan provincies, gemeenten, scholen en geïnteresseerden. Hiermee willen wij inzicht en bewustzijn creëren omtrent de manier waarop wij in Nederland omgaan met in het wild levende dieren.

Pin It on Pinterest