Damherten Hoeksche Waard krijgen de kogel

Damherten Hoeksche Waard krijgen de kogel

De provincie Zuid-Holland is van plan opdracht te geven om alle damherten die momenteel in de Hoeksche Waard leven, dood te schieten. Volgens het provinciebestuur zijn een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben een zienswijze ingediend op het voorgenomen besluit. De organisaties: “Omdat deze damherten 20 jaar geleden ontsnapt zijn, wat overigens niet bewezen is, wil de provincie ze nu allemaal laten doodschieten.”

Andere juridische status

Damherten in Nederland zijn een nationaal beschermde soort. Het is verboden om een damhert opzettelijk te doden of te vangen. Bij zogeheten verwilderde dieren, die ontsnapt zijn, gelden andere regels. Zo hoeft er niet gezocht te worden naar alternatieven en hoeft de provincie ook geen rekening te houden met het natuurlijke verspreidingsgebied van een populatie of de gunstige staat van instandhouding van die populatie in dat gebied.

Volgens de organisaties is het helemaal niet zeker dat het hier om ontsnapte en verwilderde dieren gaat. Ook bij de provincie is slechts sprake van ‘vermoedens’. Daarnaast hanteren andere provincies andere uitgangspunten. Zo zijn de damherten op het eiland Haringvreter in Zeeland in 1995 ontsnapt. In de jaren tachtig zijn in de Amsterdamse Waterleidingduinen illegaal damherten uitgezet. Daarna zijn er uit privécollecties ontsnapte dieren bijgekomen. In beide gebieden worden de damherten niet aangemerkt als ‘verwilderde dieren’, maar krijgen zij dezelfde juridische bescherming als andere inheems beschermde soorten.

Pauline de Jong van Fauna4Life: “Het gaat hier om een juridisch onderscheid, maar dit onderscheid is belangrijk, omdat er bij het afschot van inheemse beschermde diersoorten aan meer voorwaarden moeten worden voldaan. Deze voorwaarden legt de provincie nu naast zicht neer.”

Meest diervriendelijke manier

Volgens het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland zoekt de provincie bij ‘overlast’ van wilde dieren naar de meest diervriendelijke manier.[1] Uit antwoorden van de gedeputeerde op schriftelijke vragen blijkt dat alternatieve maatregelen voor afschot niet zijn onderzocht én dat het toepassen van anticonceptie en het vangen en verplaatsen van damherten geen optie is.[2] Zonder verdere onderbouwing. Volgens het akkoord van de provincie zelf is het wenselijk en wellicht zelfs noodzakelijk om de meest diervriendelijke manieren in ieder geval te onderzoeken en af te wegen. Dat heeft de provincie nagelaten. In 2014 werden er in totaal 8 damherten geteld. In het voorjaar van 2020 zijn er 39 dieren geteld. De dierenrechtenorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat de provincie Zuid-Holland eerst 20 jaar lang geen actie onderneemt en vervolgens besluit dat het hier om ‘verwilderde dieren’ gaat die allemaal afgeschoten moeten worden. Jessica Smit van Animal Rights: “Of het hier nou wel of niet om verwilderde dieren gaat, de provincie had al veel eerder actie kunnen ondernemen. Afschot is nooit diervriendelijk en onacceptabel.”


[1] Elke dag beter. Zuid-Holland. 2019-2013. https://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-elke-dag-beter-zuid-holland/

[2] Antwoorden gedeputeerde op schriftelijke vragen.

24 oktober 2020

Pin It on Pinterest