Oproep om plezierjacht in Deurne stop te zetten

Oproep om plezierjacht in Deurne stop te zetten

In het Weekblad voor Deurne stond op 9 oktober jl. een hartstochtelijke oproep gericht aan het gemeentebestuur om voortaan plezierjagers uit de bossen van Deurne te weren. Ingrijpen in de fauna zou een uitzondering moeten zijn en geen regel. Wij steunen deze oproep uiteraard van harte. Hieronder kunt u de hele ingezonden brief lezen.

Van “wildbeheer” naar zorgbeheer in de Deurnese recreatiebossen

De jacht en het “wildbeheer” in onze recreatiebossen gaat op de schop. Uit publicaties in de diverse kranten, is overduidelijk gebleken dat het gemeentebestuur voornemens is te kiezen voor een totaal andere benadering van het faunabeheer op onze gemeentelijke terreinen, met name onze recreatiebossen. Het verleden heeft niet geleid tot een resultaat wat men voor ogen stond en in de toekomst staat.

Geschiedenis

Het “wildbeheer”, zoals dit decennia is verkondigd, kan de term wildbeheer niet dragen. Slechts de plezierjacht heeft dusdanig gefloreerd, dat de fauna ernstige schade is toegebracht. Naast de vele jachtovertredingen, is de overbejaging bij een niet redelijke wildstand een dermate grote misgreep, dat WBE Deurne in onze recreatiebossen in de toekomst geen rol meer kan en mag spelen in het toekomstige faunabeheer. De WBE heeft jaren laten zien niet competent te zijn op dit gebied en louter het (plezier)jagen als doel te zien en niet als een middel tot verantwoord faunabeheer. Een landelijk probleem overigens.

Praktijk

Veel gemeenten zijn reeds overgestapt op een andere visie en staan slechts ingrijpen toe om moverende redenen: “Beheer op basis van afroep”. De wet Natuurbescherming maakt ook overduidelijk dat ingrijpen in de fauna een uitzondering is en geen regel. De Stichting Faunabescherming, Fauna4Life en de Dierenbescherming zijn daarin duidelijk en geven praktijkgerichte mogelijkheden en oplossingen.

Toekomst en afweging

De toekomst van ons faunabeheer in de recreatieterreinen zal een beheer moeten zijn, gebaseerd op zorg voor de flora en fauna. Lag het accent in het verleden op het wegschieten van wild uit populaties, de toekomst dient gericht te zijn op de daadwerkelijke zorg voor de soorten. Mede door de enorm gekrompen aantallen als gevolg van overbejaging en de invloed van stikstof, zoals aangegeven in een wetenschappelijk rapport. De stand van de 5 bejaagbare soorten is dusdanig slecht dat het jaren zal duren om weer van een redelijke stand te zullen kunnen spreken. Jacht is derhalve uitgesloten, zorg voor de soorten is een essentieel vraagstuk. Nogmaals: zorg door een WBE is niet meer aan de orde. Gebleken is, zelfs landelijk, dat een WBE uiteindelijk niet meer is dan een jagersvereniging onder een andere verschuilde naam.

Wat te doen?

Mijn jarenlange beweringen en constateringen zijn helaas bewaarheid: de wildstand is geruïneerd. Veel recreatieterrein is reeds ingericht voor wandel- fiets- en ruiterrecreatie. Het grote aandachtspunt dient te liggen bij inrichting van de terreinen met een optimalisering voor flora en fauna. Jacht speelt daarin geen rol meer. Een onafhankelijke inventarisering van de wildsoorten, met daarbij telkens in kaders aangegeven hoe hier mee om te gaan is van essentieel belang. Verbetering van biotoop en ecologische processen, rust in de bosgebieden, voldoende dekking voor de diverse soorten en beperking van snelheid door het verkeer op de hotspots.
Het zou mogelijk zijn een “denktank” te realiseren en vanuit hier tot gefundeerde afwegingen te komen, waarbij het belang en de zorg voor de diverse soorten de boventoon voert.

Een jaar verlenging

De gemeente heeft er helaas voor gekozen om het contract met de WBE (jagersclub) met een jaar te verlengen: een onverantwoorde actie. De wildstand is van die orde, dat verdere bejaging uitgesloten moet zijn. Door te verlengen biedt het gemeentebestuur jagers de mogelijkheid de terreinen nog verder leeg te schieten.

Conclusie

Er is een nieuw tijdperk voor onze flora en fauna aangebroken. De plezierjacht moet plaats maken voor daadwerkelijke zorg voor de wildsoorten. “Wildbeheer” maakt plaats voor zorgbeheer.
Graag ben ik de gemeente, als deskundige, van dienst mee te denken, mee te participeren om te komen tot een daadwerkelijk plan wat leidt tot optimalisering voor de flora en fauna in onze recreatiebossen.

J. Kuypers
Vlierden

13 oktober 2020

Pin It on Pinterest