In Zuid-Holland zijn konijnen zelfs ’s nachts vogelvrij

In Zuid-Holland zijn konijnen zelfs ’s nachts vogelvrij

Het konijn vormt een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en heeft door zijn graaf- en eetgedrag invloed op zijn omgeving. Het dier mag echter nu al het hele jaar door overdag worden gedood vanwege vermeende schade. De provincie Zuid-Holland gaat nog een stap verder. In deze provincie mogen de dieren straks ook ’s nachts overal het hele jaar door met alle mogelijke middelen worden gevangen en gedood. Fauna4Life en Animal Rights maken hiertegen ernstig bezwaar.

Status konijn
Het konijn komt in heel Nederland voor. Het gaat om de kleinste grazer die door zijn graas- en graafactiviteiten effect heeft op zijn omgeving. Ze houden bijvoorbeeld de begroeiing plaatselijk kort waar andere dieren weer van profiteren. Dat geldt ook voor hun holen die, als ze worden verlaten, door vogels kunnen worden gebruikt voor het leggen van eieren.

Konijnen staan op de wildlijst, waardoor ze tijdens het geopende jachtseizoen, 15 augustus tot en met 31 januari, door jagers mogen worden gevangen en geschoten. Bovendien zijn deze dieren door de minister van Landbouw op de vrijstellingslijst geplaatst om overdag gedurende het gehele jaar in het gehele land te mogen worden bestreden vanwege onder andere landbouwschade. Maar dit gaat de provincie Zuid-Holland blijkbaar nog niet ver genoeg. Recent heeft deze provincie een ontwerpontheffing gepubliceerd, waarin toestemming wordt gegeven om konijnen in de gehele provincie met alle mogelijke middelen (netten, fretten, kastvallen, (luchtdruk)geweren, geluiddemper, kunstlicht) ook gedurende de gehele nacht te doden. Kortom, een konijn in Zuid-Holland is nooit meer ergens zijn leven zeker.

Schade?
De argumenten om konijnen op deze manier helemaal vogelvrij te verklaren, zijn dat deze dieren schade zouden aanrichten en zelfs gevaarlijk situaties zouden veroorzaken op industrieterreinen, op taluds langs wegen, op begraafplaatsen en op sportvelden. Dit is echter op geen enkele manier onderbouwd. Er wordt slechts in algemene bewoordingen gesteld dat konijnen graven en dat ze planten eten en de provincie gaat er dan kennelijk vanuit dat dit in alle omstandigheden tot problemen leidt. Bovendien meent de provincie dat er geen anderen mogelijkheden zijn om eventuele schade te voorkomen dan het doden van konijnen.

Alternatieve maatregelen beschikbaar
Fauna4Life en Animal Rights hebben een zienswijze tegen deze ontwerpontheffing ingediend en de provincie met klem verzocht om de ontheffing niet te verlenen. In onze zienswijze hebben wij aangegeven dat voor alle situaties die worden genoemd, goede maatregelen kunnen worden getroffen om eventuele schade of gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo wordt gesteld dat konijnen tankwallen zouden ondergraven in het havengebied van Rotterdam, die zijn bedoeld om vrijkomende vloeistoffen op te vangen wanneer een opslagtank zou scheuren. Het is heel eenvoudig om dergelijke wallen zodanig te versterken, bijvoorbeeld met gaas, dat konijnen daar niet in kunnen graven. Voor taluds van spoordijken en wegen geldt dat deze vooral als afwerking zijn aangebracht. De stabiliteit van het spoor of de weg hangt niet af van het talud. Een aantal konijnenholen, vormen dan ook geen enkel probleem. Op plaatsen waar konijnen ongewenst zijn, zoals begraafplaatsen en sportvelden, kunnen rasters worden toegepast.

Doden is zinloos
Afgezien van het feit dat er goede alternatieve maatregelen voorhanden zijn, waardoor het doden van konijnen niet nodig is, is het doden ook nog eens bewezen zinloos. In het havengebied van Rotterdam zijn de afgelopen jaren vele duizenden konijnen gedood. Het ging jaarlijks om 8 duizend tot zelfs ruim 12 duizenden dieren. Dat betekent in feite dat het doden neerkomt om dweilen met de kraan open. Na het schieten van duizenden konijnen blijven er zoveel dieren over dat het jaar daarna opnieuw vele duizenden konijnen kunnen worden gedood. Dat betekent dus ook dat er jaarlijks duizenden konijnen overblijven, die overal kunnen graven! Dat het doden de aantallen niet daadwerkelijk verlaagt is logisch, aangezien konijnen in staat zijn zich zeer snel voort te planten. De onnatuurlijke sterfte wordt gecompenseerd door de geboorte van extra veel jonge konijnen, waardoor het aantal dieren niet afneemt. Als de bestrijding niet zou plaatsvinden, zouden de aantallen overigens niet toenemen, maar zouden veel meer dieren een natuurlijke dood sterven met name door predatie en ziektes en er zouden er veel minder worden geboren.

Het is onbegrijpelijk dat de provincie Zuid-Holland op deze manier de bescherming van dit dier in feite geheel opheft.

 

16 oktober 2018

Pin It on Pinterest