Jacht in Friesland ligt stil

Jacht in Friesland ligt stil

Dankzij het bezwaarschrift van Fauna4Life tegen de goedkeuring van het faunabeheerplan jacht in de provincie Friesland, ligt daar nu voorlopig de jacht geheel stil.

Faunabeheerplan jacht
Op grond van de Wet natuurbescherming is de jacht op een aantal wildsoorten in principe in het hele land gedurende het jachtseizoen geopend. In de wet staat echter ook dat de jacht uitsluitend kan plaatsvinden als er sprake is van een goedgekeurd faunabeheerplan. Dergelijke plannen worden per provincie door een zogenaamde faunabeheereenheid opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan GS van de betreffende provincie. Zo ging het ook in Friesland. GS keurde het Faunabeheerplan Jacht Fryslân 2022-2026 eind 2021 goed. Fauna4Life maakte hiertegen bezwaar.

Onze bezwaren
Wij gaven aan dat het faunabeheerplan niet aan de voorwaarden voldoet, zoals genoemd in de wet. Zo moeten in dit plan trendtellingen van de betreffende diersoorten zijn opgenomen evenals de afschotgegevens onderverdeeld naar wildsoort per wildbeheereenheid (in een gebied samenwerkende jagers). In het faunabeheerplan jacht van Friesland werd aangegeven dat er geen compleet beeld bestaat van zowel de tellingen als de afschotgegevens. Vanwege het ontbreken van deze informatie was in dit faunabeheerplan een ‘provinciaal gemiddelde’ gehanteerd. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de ontbrekende informatie geen structurele invloed zou hebben gehad op de gemiddelden. Dit komt zowel niet overeen met de letter als met de geest van de wet.

Oordeel bezwarencommissie
De bezwarencommissie was het volledig moet ons eens wat betreft de onvolledigheid van de gegevens. In de Verordening Wet natuurbescherming van de provincie wordt aangegeven dat het faunabeheerplan moet zijn gericht op een ‘duurzaam beheer van in het wild levende dieren’. Ten behoeve van een duurzaam beheer zijn kwantitatieve gegevens noodzakelijk. Tijdens de hoorzitting gaven GS zelf aan dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens moet worden verbeterd. Toch hadden GS goedkeuring aan het plan verleend, omdat zij erop vertrouwden dat er in de toekomst verbetering op dit punt zou plaatsvinden. De bezwarencommissie meende dat een dergelijk vertrouwen op toekomstige verbetering uiteraard niet kan leiden tot de conclusie dat de gegevens op dit moment afdoende zijn. Op basis van onvolledige gegevens kan geen planmatig beleid worden gevoerd. De commissie adviseerde daarom het goedkeuringsbesluit in te trekken.

Besluit
Afgelopen week ontvingen wij het besluit van GS in deze zaak. Besloten is om het advies van de bezwarencommissie over te nemen en het goedkeuringsbesluit in te trekken. Dit betekent dat er op dit moment geen goedgekeurd faunabeheerplan jacht in Friesland is en dat betekent ook dat er dus geen jacht in deze provincie kan plaatsvinden. De jacht op het konijn was dit jachtseizoen al door de minister gesloten. In Friesland betekent dit besluit van GS dat er ook geen jacht kan plaatsvinden op haas (vanaf 15 oktober tot en met 31 december), wilde eend (tot en met 31 januari), fazant (15 oktober tot en met 31 december fazantenhen en tot en met 31 januari fazantenhaan) en houtduif (15 oktober tot en met 31 januari). Deze zaak heeft inmiddels in Drenthe ook tot vragen over de telgegevens geleid.

1 oktober 2022

Pin It on Pinterest