Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden

Overijssel geeft toestemming om wet te overtreden

De provincie Overijssel heeft ontheffing verleend om ‘koppelvormende’ grauwe ganzen dood te schieten, vanwege landbouwschade. Het gaat om ganzen die het hele jaar in Nederland aanwezig zijn. De provincie heeft echter toestemming verleend om deze vogels midden in de winter te schieten, terwijl er op dat moment ook overwinterende ganzen aanwezig zijn. Fauna4Life meent dat deze trekvogels hierdoor zullen worden verstoord en mogelijk zelfs worden gedood en heeft een handhavingsverzoek ingediend.

Hoe onderscheid je de ene van de andere gans?
Overwinterende trekvogels vallen onder de Vogelrichtlijn en Europese landen moeten speciale maatregelen te nemen om deze vogels te beschermen. Dat geldt ook voor in ons land overwinterende grauwe ganzen. Er dienen zelfs speciale gebieden te worden aangewezen, waar deze vogels in rust kunnen foerageren.
De provincie Overijssel gaat ervan uit dat de schade vooral door ganzen wordt aangericht, die het hele jaar aanwezig zijn en hier dus ook broeden. Het doel is om hun aantallen zeer sterk terug te dringen. Ondanks de intensieve bestrijding de afgelopen jaren in de zomerperiode, zijn hun aantallen niet afgenomen.
De provincie heeft daarom besloten deze vogels ook gedurende de winterperiode te laten afschieten. Een probleem is echter dat er op dat moment grauwe ganzen aanwezig zijn, die in het voorjaar wegtrekken naar broedgebieden elders, ofwel de beschermde trekganzen. Hoe kan je die van elkaar onderscheiden? Daar is iets op gevonden. De vogels die zich in de winter als koppeltje gedragen, zullen waarschijnlijk willen blijven en die mogen dus worden gedood.
Een ander probleem is dat deze ‘zomerganzen’ foerageren, waar de trekganzen zich in de winter eveneens ophouden, te weten in natuurgebieden zoals De Wieden, het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Sterker nog, deze Natura 2000-gebieden zijn speciaal voor de niet-broedende ganzen aangewezen als rust- en foerageergebied. Maar daar heeft de provincie geen moeite mee. De overwinteraars kunnen, zodra de jagers verschijnen, ‘wel uitwijken naar andere percelen en gebieden’!

Overtreding
Fauna4Life vindt dit een wel heel simpele voorstelling van zaken. Deze gebieden zijn niet voor niets aangewezen als foerageergebied. Bovendien bevinden zich in deze natuurgebieden ook allerlei andere vogels die beschermd zijn. Het verstoren van al deze vogels tijdens de wintermaanden, wanneer het voor alle dieren van groot belang is om voldoende te eten om zichzelf warm te houden en in conditie te komen voor het naderende voortplantingsseizoen, is onacceptabel en bovendien in strijd met de wet.
De opmerking, dat de overwinterende grauwe ganzen wel ergens anders kunnen gaan zitten, is onbegrijpelijk. De enigen die waarschijnlijk heel blij zijn met deze ontheffing, zijn de jagers. De agrariërs zullen er niets mee opschieten. Sterker nog, door de regelmatige verstoring zal de schade, die door ganzen wordt aangericht, waarschijnlijk alleen maar toenemen. De vogels moeten de, als gevolg van de verstoring, verbruikte energie namelijk aanvullen door extra te eten.

Fauna4Life heeft bij de provincie dringend verzocht om handhavend op te treden en zal bovendien bezwaar maken tegen de verleende ontheffing.

19 februari 2024

Pin It on Pinterest