Vordering jagers over haas en konijn afgewezen

Vordering jagers over haas en konijn afgewezen

Vanwege de ongunstige staat van instandhouding heeft de minister voor Natuur besloten om ook dit jachtseizoen de jacht op het konijn in het hele land niet te openen en de jacht op de haas in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg gesloten te houden. De jagersvereniging, enkele aan de jacht gelieerde partijen, twee wildbeheereenheden en drie particuliere jagers hebben de Staat gedaagd om de jacht op het konijn en de haas weer geheel te openen. Fauna4Life heeft zich, samen met Animal Rights, in deze zaak gevoegd. Er is inmiddels uitspraak gedaan en de jagersvereniging is daarin niet-ontvankelijk verklaard. De vordering van de jagers is afgewezen.

Doel van Wet natuurbescherming
De Staat wees er in deze zaak terecht op dat de haas en het konijn beschermde diersoorten zijn en dat de hoofdregel van de wet is dat er sprake is van een wettelijk verbod om deze dieren te doden of te vangen. De Wet natuurbescherming is namelijk primair gericht op het beschermen van deze diersoorten. De plezierjacht is ondergeschikt aan het belang van de bescherming van de natuur.
Vanwege het voorzorgsprincipe dient er bovendien actie te worden ondernomen als blijkt dat er ‘schade’ dreigt. In dit geval betreft de schade het feit dat de gunstige staat van instandhouding van zowel haas als konijn zwaar onder druk staat. De populatiegrootte van hazen is sinds 1950 met 61% afgenomen en die van konijnen zelfs met 68%. Beide soorten zijn niet voor niets op de Rode Lijst van zoogdieren geplaatst. Bovendien is de Staat niet verplicht om de jacht op bepaalde diersoorten te openen.

Standpunt jagers
De jagers menen dat het niet openen van de jacht een onwettige inbreuk op hun eigendomsrecht is en bovendien niet noodzakelijk is. Zij kwamen met eigen cijfers waaruit zou blijken dat het helemaal niet zo slecht gesteld is met de hazen en konijnen. Bovendien stellen zij dat de jacht niet de oorzaak is van de achteruitgang en dat jagers juist hun best doen om bejaagbare soorten te helpen.

Uitspraak
Gelukkig trapte de rechtbank niet in de voorstelling van zaken die door de jagers werd geschetst. De jagersvereniging is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard op basis van een juridisch argument. Zij hadden een andere procedure moeten volgen.
De vordering van de individuele jagers is wel op inhoudelijke gronden afgewezen. De rechtbank is namelijk van oordeel dat het niet openen van de jacht op de haas en het konijn een bij wet voorziene vorm van regulering van hun eigendomsrecht is en dat de sluiting bovendien wel degelijk noodzakelijk is.

12 oktober 2023

Pin It on Pinterest