Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig

Roek in Drenthe op landbouwpercelen voorlopig veilig

In mei heeft Fauna4Life, samen met Animal Rights, bezwaar ingediend tegen de ontheffing die de provincie Drenthe had verleend voor het doden van roeken op percelen met maïs. Tot onze vreugde heeft de provincie besloten om de ontheffing in te trekken. De bezwarencommissie had aangegeven dat er onvoldoende informatie was over de getaxeerde en toegekende schadebedragen.

Belangrijke schade
Er was enige informatie gegeven over de schade die in het verleden door roeken zou zijn aangericht. Daaruit bleek vooral dat er gebieden zijn waar in het verleden helemaal geen sprake is geweest van schade, terwijl de ontheffing voor de hele provincie is verleend.
Het betreft hier een beschermde diersoort en op grond van de wet kan alleen bij uitzondering toestemming worden verleend om deze dieren te doden.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Het geven van toestemming voor het schieten op alle maïsvelden in de hele provincie Drenthe kan onmogelijk als uitzondering worden beschouwd.”

Andere bevredigende oplossing
Uit het Faunabeheerplan dat door de Faunabeheereenheid is opgesteld en dat geldt als onderbouwing voor deze ontheffing, blijkt dat er vrijwel geen alternatieve maatregelen zijn genomen. Tot 2020 werd gebruik gemaakt van een giftig middel om maïs mee te behandelen om vraat te voorkomen. Het gebruik van dit middel is, volkomen terecht, in 2020 verboden en vervolgens is er vooral gebruik gemaakt van het geweer om de roeken te ‘verjagen’.
Volgens de jagers is er ‘geen andere bevredigende oplossing’ voorhanden dan het geweer. De cijfers tonen hun ongelijk aan. Het geweer is namelijk helemaal geen ‘bevredigende oplossing’, aangezien de schade in 2020 ten opzichte van de jaren daarvoor sterk is gestegen, ondanks het feit dat er veel roeken zijn doodgeschoten.
Wij hebben aangegeven dat er wel degelijk effectieve alternatieven voorhanden zijn. Roeken bezoeken maïspercelen niet zozeer vanwege de maïs, maar vanwege de aanwezige insecten, wormen en larven. Deskundigen adviseren dan ook om maïs later in te zaaien, als de bodemtemperatuur hoger is en de maïs zich sneller ontwikkelt. Bovendien is er dan minder geschikt dierlijk voedsel voor de roeken te vinden.

Staat van instandhouding
Op landelijk niveau is de staat van instandhouding van de roek ongunstig. Daar mag geen afbreuk aan worden gedaan en het verlenen van een ontheffing om deze vogels te doden, heeft per definitie een ongunstig effect op de aantallen.
In de ontheffing was aangegeven dat er binnen een straal van 500 meter vanaf een broedkolonie geen roeken zouden mogen worden gedood. Wij hebben erop gewezen dat roeken tot 1500 meter rondom een kolonie foerageren, waardoor op deze manier heel veel broedvogels het risico lopen te worden doodgeschoten.

Dierenleed
Ten slotte hebben wij gewezen op het feit dat het gebruik van hagel bij het schieten op vogels die in groepen foerageren en dan ook nog tijdens het broedseizoen, leidt tot veel leed. Allereerst is de kans groot dat veel roeken (niet direct dodelijk) gewond zullen raken. Bovendien zullen de jongen van de gedode broedvogels uiteindelijk ook sterven.
Kortom, genoeg reden om deze ontheffing in te trekken en dat is gelukkig nu ook gebeurd.

11 oktober 2023

Pin It on Pinterest