Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?

Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?

De jacht wordt vaak neergezet als een noodzakelijk kwaad om de natuur ‘in evenwicht te brengen’, maar is voornamelijk een excuus van jagers om hun hobby te kunnen blijven uitoefenen. De natuur is prima in staat zichzelf in stand te houden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake is van belangrijke schade aan gewassen of gevaarlijke situaties, kan afschot worden overwogen – maar dan alleen als er geen andere maatregelen mogelijk zijn en het afschot tot een oplossing leidt.

Ondanks het feit dat slechts 3% van de Nederlanders plezier of hobby een acceptabele reden vindt voor de jacht, en 72% van de bevolking vindt dat hobbyjacht verboden zou moeten worden, blijven jagers vanuit de overheid alle medewerking houden om hun hobby voort te zetten. Zo worden er jaarlijks ongeveer twee miljoen in het wild levende dieren doodgeschoten en eenzelfde hoeveelheid dieren aangeschoten, door ongeveer 28.000 jagers. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten.

Jaarlijks worden ongeveer twee miljoen in het wild levende dieren doodgeschoten

Het is niet vreemd dat het idee bestaat dat de jacht een doel dient. De jacht op – en het afschot van – dieren in het wild is een juridisch doolhof, zodat discussies erover snel verzanden in  terminologisch wapengekletter, waarbij de essentie – de weerzin tegen het doden van dieren – snel compleet wordt ondergesneeuwd.

Wild en andere dieren

Simpel samengevat worden dieren in onze natuur onderverdeeld in ‘wild’ en ‘andere in het wild levende dieren’. Op wild – konijnen, hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven – mag afhankelijk van de diersoort, tussen augustus en februari worden gejaagd. Dit betreft plezierjacht, waarbij jagers in hun eigen jachtveld zelf bepalen waar en wanneer zij hoeveel van deze dieren doodschieten. Voor het doden van alle overige diersoorten moet de provincie een zogenaamde ontheffing verlenen. De reden voor een dergelijke ontheffing kan belangrijke schade aan landbouwgewassen zijn of gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid. De onderbouwing voor ontheffingen laat vaak ernstig te wensen over. Bovendien wordt er meestal niet of te weinig gekeken naar alternatieve maatregelen om schade of gevaar te beperken, maar wordt direct naar het geweer gegrepen.

Campagne

De stichting Fauna4Life is tegen de (plezier)jacht en vindt dat in het wild levende dieren en de natuur om hen heen, in principe met rust moeten worden gelaten. De dieren moeten de kans krijgen om in vrijheid te leven en te sterven. Bij schade aangericht door in het wild levende dieren of in het geval van gevaarlijke situaties bestaan meestal andere en minder rigoureuze methoden dan het doden van dieren.

Dieren moeten de kans krijgen om in vrijheid te leven en te sterven

Met de campagne ‘Waarom is jagen/afschot nog steeds doodgewoon?’ hoopt Fauna4Life mensen te laten inzien dat zij veel meer invloed hebben op het lot van wilde dieren dan zij misschien denken. Zij hoeven de wrede hobby van een relatief kleine groep mensen niet te blijven steunen. Het stoppen van de jacht en het gebruik van het geweer als belangrijkste middel om schade te beperken, is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen daarom vragen en dat ook laten blijken in hun politieke keuzes.

8 september 2021

Pin It on Pinterest