Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht

Zinloos geweld tegen grote aantallen spreeuwen in Utrecht

In augustus 2020 verleende de provincie Utrecht een ontheffing aan de Faunabeheereenheid om op en rondom percelen met fruit en olifantsgras een ongelimiteerde hoeveelheid spreeuwen te schieten. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in de dood van duizenden spreeuwen. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie adviseerde de provincie nader onderzoek te doen naar alternatieve maatregelen om eventuele schade te voorkomen. Zonder nader onderzoek wees de provincie onze bezwaren af. In de ontheffing is alleen een maximum gesteld aan het aantal spreeuwen dat jaarlijks mag worden geschoten, te weten 1210.

Aantallen gaan achteruit

Wij zijn tegen deze beslissing in beroep gegaan. Wij wijzen erop dat de spreeuwenpopulatie al jaren achteruit gaat. Sinds de jaren ’80 is de populatie met 40% afgenomen. Vanwege de slechte staat van instandhouding dient elke ingreep die tot sterfte leidt, te worden vermeden. Weliswaar sterven veel jonge spreeuwen in hun eerste levensjaar, maar dit betekent natuurlijk niet dat de provincie hier dan nog extra aan moet bijdragen door afschot van (jonge) spreeuwen toe te staan.

Vanwege de lange duur van de procedure ontvingen wij de beslissing op bezwaar midden in het seizoen en hebben wij begrepen dat er inmiddels opnieuw ruim 1000 spreeuwen zijn gedood.

Geen schade en goede alternatieven

Wij maken ons niet alleen zorgen om het voortbestaan van de spreeuw. De ontheffing voldoet verder ook niet aan de wet. Uit de cijfers blijkt dat er al jaren geen sprake is geweest van schade aan fruit. Dat is ook wel logisch aangezien fruitpercelen prima kunnen worden voorzien van netten, waardoor schade door vogels, waaronder spreeuwen, geheel kan worden voorkomen.

Als het aanbrengen van netten niet mogelijk of niet wenselijk is, bijvoorbeeld in het geval van olifantsgras, kunnen de vogels ook worden verjaagd, bijvoorbeeld door middel van het afschieten van losse flodders, zodra een groep vogels aan komt vliegen. Het doden van enkele exemplaren is daarbij helemaal niet nodig.

Pauline de Jong, Faun4Life: “De provincie stelt dat de inzet van alternatieve maatregelen, zoals netten of actieve verjaging, te kostbaar of te arbeidsintensief zouden zijn. Dat is geen steekhoudend argument. Het gaat hier om zeer kapitaalsintensieve gewassen en in dat geval mag van de grondgebruikers een extra inspanning worden verwacht.”

Onze organisaties hopen dat dit het laatste jaar is geweest dat spreeuwen hun leven niet zeker zijn in Utrecht en zien de beslissing van de rechtbank met vertrouwen tegemoet.

27 juli 2021

Pin It on Pinterest