Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel

Groot aantal Zeeuwse damherten krijgt de kogel

De provincie Zeeland heeft een ontwerpbesluit opgesteld om een groot aantal damherten op het eilandje Haringvreter dood te schieten.[1] Er leefden in 2019 naar schatting 650 dieren. Afgelopen winter is de helft daarvan al afgeschoten en dat aantal moet volgens de Faunabeheereenheid nog verder worden teruggebracht naar 150. Begin juli werd het besluit van de provincie bekend gemaakt. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights reageren geschokt en dienen een zienswijze in. De organisaties: “De damherten weten zich goed te handhaven op het eilandje. Dat is geen reden om ze zomaar af te schieten.”

Herten naar eiland gebracht
Haringvreter is een eiland gelegen in het Veerse Meer. Het eiland dankt zijn naam aan de vele zeehonden die vroeger op het eiland verbleven en door de lokale vissers ‘haringvreters’ genoemd werden.[2] Rond 1984 heeft een particulier een groepje damherten naar het eiland gebracht. Sinds het jaar 2000 neemt het aantal damherten toe.[3]

Jessica Smit, Animal Rights: “We zetten te pas en onpas dieren uit in de natuur. Als ze zich niet gedragen zoals wij willen, krijgen ze de kogel. Zo gaan we toch niet met andere levende wezens om? Voor ons telt elk individu.”

Flora en fauna in gevaar?
De damherten op het eiland zouden onder andere zorgen voor overbegrazing en zo een negatief effect hebben op de lokale biodiversiteit. Dit wordt geconcludeerd door een vergelijking te maken met twee andere gebieden, Schotsman en Goudplaat. Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat deze gebieden verschillen in beheertype. Op de Haringvreter is sprake van zilt- en overstromingsgraslanden en vochtige hooilanden. Op de Schotsman en Goudplaat is het beheer ingericht op kruiden- en faunarijk grasland. Als er wordt gekozen voor een ander beheertype dan is het logisch dat er ook andere soorten planten en dieren voorkomen.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Het Veerse Meer is als Natura 2000-gebied aangewezen als broedgebied voor aalscholver, lepelaar en kleine mantelmeeuw en als foerageergebied voor ganzen en steltlopers. Het gebied is niet aangewezen vanwege de aanwezigheid van vlinders, insecten of bepaalde plantensoorten.”

Damhert is beschermd
Het damhert is als inheemse diersoort beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. Er kan van deze bescherming worden afgeweken als er bijvoorbeeld sprake is van schade aan flora en fauna én als preventieve maatregelen niet werken. Er is niet aangetoond dat begrazing door de herten leidt tot ‘schade’. Als de provincie eventueel op termijn objectief en verifieerbaar zou kunnen aantonen dat de begrazing van enkele planten of plantgroepen ongewenst is, dan zou de groeiplaats daarvan met rasters kunnen worden beschermd.

De organisaties: “Afschot is een heilloze weg. Er komt nooit een einde aan. De populatie blijft zich herstellen. Deze dieren zijn hier door ons terecht gekomen. Laten we ze niet veroordelen tot levenslang afschot.”


[1] Provinciaal blad van Zeeland, (2020). “Verlening ontheffing Wet natuurbescherming”. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-4296.html

[2] Veerse Meer – Haringvreter https://www.veersemeer.com/natuur/de-eilanden

[3] Zeeuwse Courant, (2019). “Aantal damherten op Haringvreter loopt uit de hand”. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/aantal-damherten-op-haringvreter-loopt-uit-de-hand-700-stuks-vreten-alle-bomen-kaal~aa3c58b8/?referrer=https://www.google.com/

10 augustus 2020

Pin It on Pinterest