Weer naar rechter om Groningen Airport

Weer naar rechter om Groningen Airport

Fauna4Life en Animal Rights stappen opnieuw naar de rechter wegens het afschieten van vogels en zoogdieren op Groningen Airport Eelde. De organisaties tekenden in februari bezwaar aan tegen het afschot en in juli haalden zij hun gelijk bij de rechter. De rechter oordeelde dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd en onzorgvuldig is voorbereid. De organisaties: “De provincie kreeg 4 weken om haar besluit te herstellen. Wij zijn nog lang niet tevreden. Van een tiental diersoorten is nog steeds geen enkele onderbouwing aanwezig. Zij worden simpelweg veroordeeld tot de kogel.”

Forse kritiek van rechter
In januari gaf de provincie Drenthe toestemming voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren om de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport te waarborgen. Deze waslijst aan soorten bevat ook dieren die op de Rode Lijst staan en in hun voortbestaan worden bedreigd.

De kritiek van de rechter was bepaald niet mals. Zo is er voor een aantal vogelsoorten ‘uit voorzorg’ toestemming tot afschot gegeven. Dat is in strijd met de wet. Eerst moet objectief worden bewezen dat er daadwerkelijk gevaar dreigt. Ook ontbreken voor vrijwel alle diersoorten concrete en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat preventieve maatregelen niet werken en waarom niet.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “De wet is duidelijk en strikt. Als er geen onderbouwing is, dan mag er geen ontheffing tot afschot worden verleend. Punt. Deze onderbouwing ontbreekt nog steeds.”

20 diersoorten van afschotlijst
Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat inmiddels 20 diersoorten van de afschotlijst zijn gehaald. Het gaat vooral om knaagdieren en dieren zoals de hazelmuis, die niet eens in Drenthe, maar alleen in Limburg voorkomt. Ook heeft de provincie besloten gevangen katten niet langer af te schieten, maar over te dragen aan de Dierenambulance.

Geschrapte soorten Woelrat, mol, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, Noordse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis, bruine rat, zwarte rat, houtduif, konijn, vos, Canadese gans en Nijlgans.

Opnieuw naar de rechter
Fauna4Life en Animal Rights stappen opnieuw naar de rechter. Voor 15 diersoorten is nog steeds geen onderbouwing aanwezig. Het gaat daarbij om beschermde, en soms zelfs zeldzame, soorten zoals de goudplevier, zomertortel, zomertaling, slobeend en zilverreiger. Voor andere diersoorten is de onderbouwing summier of onvolledig.

Jessica Smit, Animal Rights: “Bijna alles wat leeft, krijgt op Groningen Airport de kogel. Zelfs op Schiphol worden niet zoveel diersoorten afgeschoten. Het is onbegrijpelijk dat de provincie dit besluit niet volledig intrekt.”

Preventieve oplossing: lang grasbeheer
Alle inheemse dierensoorten in Nederland zijn in beginsel beschermd. Er mag alleen toestemming tot afschot worden gegeven als preventieve maatregelen niet werken. Deze zijn er wel. Het systeem van langgrasbeheer wordt voor luchthavens gepropageerd en vrijwel overal toegepast, maar niet op Groningen Airport-Eelde. In het Handboek van de Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen valt te lezen[1]: “Geconcludeerd mag worden dat kort gras zoveel vogels aantrekt dat verjagen onvoldoende garantie biedt dat kan worden voorkomen dat de luchthaven verzadigd raakt met vogels. Indien het gras op een lengte van 15 à 20 cm wordt gehouden, is het mogelijk om de resterende vogels te weren met actieve verjagingtechnieken. Het lang grasbeleid moet over een zo groot mogelijk oppervlak van de luchthaven worden toegepast.”

[1] Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen. “Vogelaanvaringspreventie Nederlandse luchthavens”. Pag. 66-67. https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2011/12/14/handboek-vogelaanvaringen-luchtvaartuigen—december-2011

6 augustus 2020

Pin It on Pinterest