Advies aan provincie Gelderland: trek ontheffing voor bestrijding vos in!

Advies aan provincie Gelderland: trek ontheffing voor bestrijding vos in!

Op 14 maart jl. heeft de provincie Gelderland aangegeven dat zij van plan is de eerder verleende ontheffing voor het bestrijden van vossen te verruimen. Tegen dit ontwerpbesluit kan nog tot en met 24 april 2018 een zienswijze worden ingediend. De Stichting Fauna4Life heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Predatie niet oorzaak achteruitgang weidevogels
De in 2015 door Gelderland verleende ontheffing geeft jagers toestemming om vossen te doden met kunstlicht in de periode 1 februari tot 1 juli in een bufferzone van 2 km rondom weidevogelgebieden. Een dergelijke ontheffing is sowieso onwenselijk en niet effectief. Het is algemeen bekend dat het zeer slecht gaat met de weidevogels. De oorzaak daarvan is niet predatie, maar het feit dat de omstandigheden voor de weidevogels steeds slechter zijn geworden. Onder andere door ontwatering, intensivering van het landgebruik en vroeg maaien bestaan graslandpercelen voor het grootste deel uit eenvormige velden met uitsluitend Engels raaigras. Nesten zijn als gevolg daarvan door predatoren makkelijk te vinden en de kuikens lopen een grote kans op predatie door verlies van dekking. Bovendien worden de kuikens kwetsbaar voor predatie door een slechte conditie als gevolg van gebrek aan voedsel in de vorm van insecten.

Kwaliteit broedgebied verbeteren
Zolang de kwaliteit van het broedhabitat niet optimaal is, heeft bestrijding van predatoren, zoals vossen, geen enkele zin. Als de omstandigheden wel voldoen aan de eisen van de weidevogels, vormt predatie geen probleem. De eieren zijn dan beter beschermd en de kuikens zijn minder kwetsbaar. Ook kunnen verliezen worden gecompenseerd door vervolglegsels en een grote kuikenoverleving, zodat voldoende jongen vliegvlug worden om de populatie in stand te houden. Dit alles betekent dat de ontheffing sowieso niet had moeten worden verleend.

Verruiming ontheffing werkt averechts
De provincie is van plan de afschotperiode met twee en een halve maand te verlengen, te weten vanaf 1 december tot 15 juli en de bufferzone uit te breiden naar 5 km. Fauna4Life maakt daar ernstig bezwaar tegen. Wij wijzen daarbij op enkele wetenschappelijke rapporten.

In het rapport ‘De vossenproblematiek rond het Lauwersmeer’ van Altenburg & Wymenga staat dat afschot een weinig duurzame oplossing is. “Zolang er niet meer vossen worden geschoten dan er jaarlijks worden geboren en hun eerste jaar overleven, is het effect van afschot meestal nauwelijks waarneembaar.” Tevens staat in dit rapport dat een in de herfst geschoten vos niet leidt tot een lager aantal vossen in het volgende voorjaar. Eventueel afschot zou zich op zijn hoogst moeten concentreren in de late winter en het vroege voorjaar en dat betekent niet in de maanden december en januari en ook niet in juni en juli.

In het rapport ‘Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt?’ door J.L. Mulder wordt dit bevestigd: “In herfst en winter, als er overal jonge vossen rondlopen op zoek naar een eigen leefgebied, heeft vossenbestrijding dan geen zin. De faunabeheerders kunnen hun tijd en energie beter inzetten in de periode februari tot (en met) mei”

Over het aanhouden van een bufferzone wordt het volgende vermeld: “Het vergroten van de afschotzone van 1 naar 1,5 km breed leidde tot een vermindering van de effectiviteit van het vossenbeheer. Gezenderde territoriale vossen hadden een actieradius van maximaal 1 km. Geen van de vijf gevolgde vossen vertoonde de neiging om in de loop van voorjaar en zomer op te schuiven richting de hamstergebieden waar vossen waren verwijderd en waar dus lege territoria beschikbaar waren. Een afschotzone van 1 km breed voldoet dus goed.”

Gelet op deze rapporten heeft Stichting Fauna4Life de provincie zeer dringend verzocht de ontheffing zeker niet te verruimen, maar in plaats daarvan geheel in te trekken.

 

Foto: Yvette van den Berg

27 maart 2018

Pin It on Pinterest