Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg

Bezwaar tegen uitroeiing van wasbeer in Limburg

Fauna4Life en Animal Rights hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van oktober 2022 om de wasbeer in Limburg uit te roeien door middel van afschot. Op maandag 23 januari 2023 vond in dat kader een hoorzitting plaats in het Gouvernement aan de Maas in Limburg.

Een exoot die hier al jaren voorkomt
De wasbeer staat op de zogenaamde Unielijst van invasieve exoten – dieren die van origine niet in Europa voorkwamen – waardoor EU-leden de verplichting hebben maatregelen te nemen tegen de soort. Welke maatregelen dat zijn, is sterk afhankelijk van de status van de soort.
Allereerst zijn Fauna4Life en Animal Rights van mening dat de wasbeer onterecht als ‘artikel 17-soort’ is aangemerkt door Gedeputeerde Staten. Deze discussie – is de wasbeer een artikel 17-soort of een artikel 19-soort – is wat technisch, maar van groot belang voor wat de dieren te wachten staat. Een artikel 17-soort wacht namelijk uitroeiing na vroege detectie. Voor een exoot die onder artikel 19 valt, kunnen echter andere maatregelen worden genomen zoals TNR (Trap, Neuter, Release) en anticonceptie.
Omdat de wasbeer al vóór 2015 in Nederland voorkwam en een soort is die zich hier inmiddels heeft gevestigd, is er geen sprake (meer) van ‘vroege detectie’. Wat Fauna4Life en Animal Rights betreft gaat het dus om een artikel 19-soort, die ‘vriendelijker‘ behandeld kan worden.

Advocaat Petra den Boer: “De provincie houdt strak vast aan de conclusie dat er sprake is van een artikel 17-soort onder de Exotenverordening en de Faunabeheereenheid is vastberaden de wasbeer uit te roeien. Dit is al jaren het beleidsdoel, maar dat is tot op heden niet gelukt. Het zal ook niet lukken, want de wasbeer houdt zich niet aan grenzen en de wasberen komen ook via Duitsland en België Nederland binnen.”

Niet dodelijke alternatieven
Bovendien vinden Fauna4Life en Animal Rights dat er onvoldoende is gekeken naar niet-dodelijke middelen. Dit hangt samen met de artikel 19-status, omdat dan in de Exotenverordening verplicht wordt gesteld dat niet-dodelijke methoden in overweging moeten worden genomen. Dit geldt in het bijzonder nu duidelijk is dat het uitroeien van wasberen helemaal niet haalbaar is, onder meer door migratie van wasberen uit Duitsland en Wallonië.

Doodschieten van wasberen is onnodig
Ons derde bezwaar is dat de provincie niet heeft aangetoond dat het nodig is om de wasberen te ‘beheren’. In Europa is er geen bewijs gevonden dat wasberen een bedreiging vormen voor de soortenrijkdom of voor de aantallen van andere soorten. Er zijn Fauna4Life en Animal Rights ook geen gevallen bekend waarin de wasbeerspoelworm daadwerkelijk voor problemen heeft gezorgd voor de volksgezondheid in Nederland. Een laatste argument dat wordt ingezet voor beheer is ‘het vernielen van menselijke bezittingen’ door wasberen. Er zijn in Nederland geen schadegevallen bekend.

Advies en besluit
De hoorcommissie zal alle argumenten in overweging nemen en een advies uitbrengen. De provincie neemt vervolgens een nieuw besluit dat, indien nodig, bij de rechter kan worden aangevochten. De termijn voor het besluit van de provincie is 14 maart, maar deze termijn kan nog met zes weken worden verlengd. Wordt vervolgd!

25-01-2023

Pin It on Pinterest