Broedende kraaien gevangen en gedood

Broedende kraaien gevangen en gedood

De provincie Gelderland is van plan ontheffing te verlenen om de komende jaren midden in het broedseizoen kraaien te vangen met vangkooien en vervolgens te doden in de omgeving van drie weidevogelgebieden.*1 Eind maart werd het voorgenomen besluit door de provincie bekend gemaakt. De dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hebben een zienswijze ingediend: “Wij zijn geschokt over dit besluit. In een periode dat vogels broeden en kuikens afhankelijk zijn van hun ouders worden ze weggevangen met kooien en vervolgens gedood.”

Broedende vogels
Kraaien broeden vanaf eind maart tot juni. De jongen zitten 30-36 dagen op het nest en na het uitvliegen krijgen ze nog zo’n 5 weken voedsel van de ouders. De kraai is een uiterst intelligente vogel. Ze staan bekend om hun probleemoplossende vaardigheden en geweldige communicatievaardigheden. Kraaien blijven vaak in de buurt van de plek waar ze geboren zijn. Ze helpen bij het grootbrengen en verdedigen van de jonge kuikens in hun gebied.
Jessica Smit, Animal Rights: “Volgens het voorgenomen besluit wordt het vangen en doden van de vogels jaarlijks van 1 maart tot 1 juli toegestaan. Wij zijn sprakeloos, dit is midden in het broedseizoen van deze vogelsoort.”

Kraaien zijn beschermd
Alle vogels die van nature in Nederland voorkomen zijn beschermd volgens de Europese Vogelrichtlijn. Zo is het verboden om de dieren opzettelijk te vangen of te doden en ook om nesten, rustplaatsen en eieren te vernietigen of te beschadigen. De wet maakt uitzonderingen op deze verboden onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiervoor is toestemming van het provinciebestuur nodig: deze toestemming wil de provincie verlenen. De kraaien zouden verantwoordelijk zijn voor het pikken van weidevogeleieren.

Weidevogels in Nederland
Net als de vos, krijgen kraaien vaak de schuld van het teruglopen van de weidevogelstand. Dat het slecht gaat met weidevogels in Nederland is algemeen bekend. Uit een recente studie van Sovon Vogelonderzoek (2018) blijkt: “Alleen het aanpakken van de predatoren zal vrijwel nooit leiden tot het gewenste effect op de stand van boerenlandvogels. Met name goede inrichtings- en beheermaatregelen zijn cruciaal voor een goede vogelstand. In het geval van weidevogels zijn bijvoorbeeld het vergroten van de openheid, het verhogen van het waterpeil en het creëren van kruidenrijk grasland in het gebied maatregelen die veel kunnen opleveren.”
Eén van de belangrijkste maatregelen, het verhogen van het waterpeil, wordt nergens in de provincie Gelderland toegepast.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “De omstandigheden in de weidevogelgebieden waar de kraaien mogen worden gevangen, zijn niet optimaal. Onder die omstandigheden zijn kuikens kwetsbaar vanwege gebrek aan dekking en voedsel. Zolang dat niet is verbeterd, heeft het doden van welke predator dan ook sowieso geen enkele zin.”

*1 De ontheffing loopt t/m 2023 en de vogels mogen worden gevangen en gedood van 1 maart tot 1 juli

16 april 2019

Pin It on Pinterest