Drentse vossen worden bestreden in strijd met Faunabeheerplan

Drentse vossen worden bestreden in strijd met Faunabeheerplan

De provincie Drenthe heeft in januari van dit jaar 14 ontheffingen verleend voor het doden van vossen gedurende de nacht met kunstlicht. Als reden wordt schade aan drachtige ooien en lammeren genoemd. Fauna4Life heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat vossen geen gevaar opleveren voor gezonde schapen en lammeren. Vossen zijn voorzichtig en een ooi blijkt prima in staat te zijn haar lammeren te beschermen. Als een schaap al wordt aangevallen, gaat het om zogenaamde verwentelde schapen, ofwel schapen die op hun rug liggen, en die eenzaam achterblijven als de kudde elders graast. Een schapenhouder zou moeten voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet, aangezien verwenteling binnen enkele uren dodelijk kan zijn.

Faunabeheerplan
Op grond van de Wet natuurbescherming moeten ontheffingen in principe worden verleend aan de Faunabeheereenheid op basis van een Faunabeheerplan. In een dergelijk plan moet de noodzaak voor het treffen van maatregelen worden onderbouwd en dienen de passende en doeltreffende maatregelen te worden beschreven. Er is door de Faunabeheereenheid in Drenthe een Faunabeheerplan opgesteld, waarin het gebruik van kunstlicht gedurende de nacht niet wordt genoemd als noodzakelijk middel. Er staat zelfs met zoveel woorden in dat het gebruik van het geweer met kunstlicht in de nachtperiode alleen mogelijk is als hiervoor apart een aanvulling op dit Faunabeheerplan komt. Er is geen aanvulling opgesteld, zodat deze ontheffingen niet aan de Faunabeheereenheid konden worden verleend. Dat betekent echter geen vrijbrief om dan maar allerlei particulieren toestemming te geven voor de inzet van dit verboden middel. Op grond van de wet kan alleen bij uitzondering aan anderen dan de Faunabeheereenheid ontheffing worden verleend, maar daar moet dan wel de noodzaak voor worden aangetoond. Ook dat is niet gebeurd.

 

1 februari 2019

Pin It on Pinterest