Fauna4Life doet aangifte tegen illegaal verstoren meeuwen in Rotterdamse haven

Fauna4Life doet aangifte tegen illegaal verstoren meeuwen in Rotterdamse haven

Vandaag heeft Fauna4Life bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aangifte gedaan van het overtreden van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. Het betreft het opzettelijk verstoren van beschermde vogels, te weten kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, stormmeeuwen en scholeksters, het vernielen van hun nesten en het eventueel ook doden van deze vogels in het havengebied van Rotterdam.

Belangrijk broedgebied
De locatie betreft een braakliggend terrein aan de Markweg in Europoort. Op deze locatie bevindt zich een gemengde meeuwenkolonie die bestaat uit meer dan 10.000 broedparen kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. Het Rotterdamse havengebied is een heel belangrijk broedgebied voor deze meeuwensoorten. Zo broedt bijna 60% van de populatie kleine mantelmeeuwen in het Deltagebied in dit havengebied. Ook voor zilvermeeuwen gaat het om een belangrijke broedlocatie, mede gezien het feit dat de zilvermeeuw in aantal afneemt. Op dit braakliggende terrein broeden tevens stormmeeuwen en scholeksters. Ook dit zijn vogels die onder druk staan.

Verzoek om handhaving
Recent hebben wij, Stichting Fauna4Life, geconstateerd dat op dit moment een groot deel van dit braakliggende terrein ‘broedvrij’ wordt gehouden. Dit houdt in dat door middel van loslopende honden, gaskanonnen, lasers, roofvogels en fysieke aanwezigheid van mensen zoveel onrust wordt veroorzaakt, dat de betreffende vogels daar niet tot broeden kunnen komen. Deze verstorende activiteiten vinden niet op het hele braakliggende terrein plaats, maar omdat dit gedeelte onvoldoende van de rest van het terrein is afgeschermd, worden de vogels op het hele terrein ernstig verstoord.
Op grond van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om dit soort handelingen uit te voeren als er op een dergelijk terrein voor de afloop van het betreffende broedseizoen noodzakelijke werkzaamheden moeten worden verricht bijvoorbeeld in het kader van onderhoud of in het geval van ruimtelijke ontwikkelingen. In dit geval zijn er echter op deze locatie helemaal geen onderhoudswerkzaamheden gepland en zijn er ook geen plannen voor ruimtelijk ontwikkeling. Dat betekent dat niet wordt voldaan aan de eisen van de wet op grond waarvan op een dergelijke locatie het broeden van vogels onmogelijk mag worden gemaakt en is er dus sprake van een overtreding van de wet. Het verstoren van de vogels op het hele terrein, betreft sowieso een overtreding.
Fauna4Life heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid dringend gevraagd om zo snel mogelijk handhavend op te treden en ervoor te zorgen dat de betreffende activiteiten onmiddellijk worden stopgezet.

Gevolgen voor omringende steden
Wij hebben overigens opgemerkt dat het ten onrechte ‘broedvrij’ houden van een terrein waar helemaal geen werkzaamheden zijn gepland, maar één voorbeeld is van laakbaar gedrag door mensen in de Rotterdamse haven. Er wordt daar namelijk structureel onzorgvuldig omgegaan met de meeuwen. Een andere, schadelijke activiteit is het vernietigen van eieren van meeuwen door middel van dompelen in maïsolie (jaarlijks rond de 28.000 eieren) van nesten op locaties waar helemaal geen sprake is van overlast of gevaarlijke situaties. Dergelijke activiteiten leiden ertoe dat het havengebied steeds minder ruimte biedt aan deze meeuwen die hier van oudsher tot broeden komen. Het gevolg hiervan is een toename van dakbroedende meeuwen in de randstad (Rotterdam en Den Haag). Dit leidt in deze steden tot veel klachten van bewoners die uit hun slaap worden gehouden en van mensen die worden aangevallen door de oudervogels zodra zij in de buurt van de kuikens komen. Op deze manier hebben de onnodige en illegale activiteiten in het havengebied dus niet alleen een negatief effect op de betreffende vogels, maar veroorzaakt het ook een maatschappelijk probleem in de omringende steden.

Oproep: bescherm meeuwenkolonies in haven
Fauna4Life roept alle betrokkenen op om deze ongewenste ontwikkeling te keren en de bestaande meeuwenkolonies in de Rotterdamse haven te behouden, niet te verstoren en zo nodig zelfs actief te beschermen.

25 april 2019

Pin It on Pinterest