Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten

Friese damherten worden zonder noodzaak geschoten

De provincie Friesland heeft begin juli aan de Faunabeheereenheid (FBE) Friesland opdracht gegeven om een ongelimiteerd aantal damherten dood te schieten. In de opdracht wordt gesteld dat het zou gaan om het beperken van het aantal aanrijdingen op met name de N380 nabij het gebied Oranjewoud-Katlijk, maar in feit heeft de provincie toestemming verleend om in een groot gebied zoveel damherten te schieten dat er maximaal 80 overblijven. Fauna4Life en Animal Rights hebben tegen deze opdracht een bezwaarschrift ingediend en tevens bij de rechter een verzoek ingediend om de opdracht te schorsen.

Verkeersveiligheid

Als er sprake is van aanrijdingen met grote hoefdieren is het belangrijk dat eerst wordt gekeken waar deze aanrijdingen plaatsvinden om daar vervolgens gerichte maatregelen te nemen om de veiligheid voor mens en dier te verbeteren. De provincie Friesland stelt dat alternatieve maatregelen niet mogelijk of niet effectief zijn zonder goed dit te onderbouwen. Wel stelt de provincie dat er op de N380, waar gemiddeld 80 km/uur mag worden gereden, regelmatig (veel) te hard wordt gereden. Bovendien kondigt de provincie aan dat dit najaar op deze weg een wildwaarschuwingssysteem zal worden geplaatst.

Prima alternatieven

Onze organisaties wijzen erop dat er dus wel degelijk prima alternatieven voorhanden zijn. Allereerst zou de verkeerssnelheid actief moeten worden gehandhaafd. Daarmee zal de verkeersveiligheid sowieso sterk verbeteren. Bovendien zou het effect van het wildwaarschuwingssysteem op zijn minst moeten worden afgewacht. Mogelijk zal daarmee het probleem helemaal worden opgelost. Anders kan altijd nog worden gekozen voor het verlagen van de maximum snelheid.

In ieder geval heeft het willekeurig schieten van een groot aantal damherten overal in het gebied Oranjewoud-Katlijk plus een zeer brede zone er omheen, geen enkele relatie met eventuele verkeersonveilige situaties. De provincie heeft ook niet aangetoond dat het schieten tot een vermindering van het aantal aanrijdingen zal leiden.

Naar rechter

Pauline de Jong, Fauna4Life: ‘Het verlagen van de populatie mag geen doel op zich zijn. Het verlagen van de populatie kan hoogstens een middel zijn om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verhogen, mits er geen andere bevredigende oplossing is en is aangetoond dat het schieten tot een afname van het aantal aanrijdingen zal leiden. Het laatste is niet aangetoond en bovendien zijn er andere oplossingen, zodat de opdracht geen stand kan houden.”

Het verzoek wordt op 11 augustus door de rechtbank behandeld.

Laatste nieuws: de FBE heeft aangegeven dat er, doordat er nog allerlei afspraken moeten worden gemaakt, niet eerder dan 1 november 2021 met het afschot kan worden begonnen. Op dit moment hebben wij dus geen spoedeisend belang. Wij hebben de rechtbank gevraagd de zaak aan te houden.

21 juli 2021

Pin It on Pinterest