Hoger beroep inzake vangen kraaien en kauwen in Gelderland

Hoger beroep inzake vangen kraaien en kauwen in Gelderland

De provincie Gelderland heeft vorig jaar besloten dat zwarte kraaien en kauwen rondom fruittelers tot en met februari 2023 gevangen mogen worden met zogenaamde kraaienvangkooien, waarna ze worden gedood met slag-, snij-, en steekwapens, of cervicale dislocatie: het breken van de nek. Naar aanleiding van het beroepsschrift van Animal Rights en Fauna4Life heeft de provincie haar besluit gewijzigd en zijn deze dodingsmethoden uit het besluit gehaald. De kooien mogen echter nog steeds worden gebruikt om de vogels te vangen en ze vervolgens met behulp van een geweer te doden.

Beroep ongegrond verklaard

Ons beroepschrift tegen deze ontheffing is inmiddels door de rechter bekeken en ongegrond verklaard. Fauna4Life en Animal Rights kunnen zich echter niet in deze uitspraak vinden en gaan daarom in hoger beroep. Er is niet aangetoond dat kraaien en kauwen schade veroorzaken. De provincie heeft alleen enkele schadebedragen uit 2012 en 2016 overgelegd, waarbij niet is aangegeven om hoeveel gevallen het ging. Bovendien zijn er, als deze vogels schade veroorzaken, niet-dodelijke manieren om ze bij fruitbomen weg te houden.

Zwarte kraai en kauw op vrijstellingslijst

De kraai en kauw zijn landelijk vrijgestelde soorten. Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar worden gedood met behulp van het geweer om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In 2019 zijn er in Gelderland maar liefst 23.076 kraaien en 17.350 kauwen gedood. Het gebruik van een vangkooi is een ‘verboden’ middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie noodzakelijk. Een ontheffing mag echter alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieven voorhanden zijn.

Jessica Smit van Animal Rights: “In deze provincie worden al enorme aantallen kraaien en kauwen doodgeschoten. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de bevoegdheden van jagers nog verder worden opgerekt.”

Schade onvoldoende aangetoond

Er is niet duidelijk gemaakt dat op de locaties waar de ontheffing geldt, sprake is van belangrijke schade of dreigende schade. Uit het enkele gegeven dat een schadeveroorzakende diersoort en schadegevoelige gewassen in een gebied voorkomen, kan niet de conclusie worden getrokken dat belangrijke schade zich in die gebieden voordoet.
Pauline de Jong van Fauna4Life: “De schade aan landbouwgewassen is onvoldoende onderbouwd en op die manier is dus niet aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade, zoals voorgeschreven door de wet. Als er wel schade dreigt, kunnen de vogels ook zonder geweer worden geweerd.”

22 september 2020

Pin It on Pinterest