Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan

Nachtelijk afschot vos in Groningen van de baan

Jagers in Groningen mogen niet langer ’s nachts op vossen schieten. De provincie heeft haar besluit dat tot 2024 van kracht was, ingetrokken na de bezwaren van stichtingen Fauna4Life en Animal Rights. Vossen mochten ’s nachts midden in de paar-, kraam- en zoogperiode rondom weidevogelgebieden worden gedood. De organisaties: “Op geen enkele manier is aannemelijk gemaakt dat het doden van vossen in het holst van de nacht zal leiden tot een verbetering van het broedsucces van de weidevogels. Wij zijn blij met deze overwinning.”

Vos als boosdoener

In Nederland zijn vossen hun leven nergens zeker. Ze mogen het hele jaar door overdag met het geweer worden doodgeschoten. Er mogen kastvallen worden gebruikt. Ook is de drijfjacht toegestaan. Vanaf september tot maart vindt de bouwjacht plaats. Honden worden losgelaten in vossenburchten om de dieren uit hun schuilplaatsen te jagen en vervolgens dood te schieten.

De provincie Groningen had toestemming verleend voor het gebruik van extra verboden middelen, zoals kunstlicht en om te kunnen schieten tussen zonsondergang en zonsopkomst. De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de belangrijkste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd. Maar afgezien van vossen zijn er in Nederland nog ongeveer twintig diersoorten die verantwoordelijk kunnen zijn voor de predatie van weidevogels, hun kuikens en/of eieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hond, bruine rat, steenmarter, buizerd, hermelijn, bunzing, reiger, ooievaar en egel.[1]

Zonder deugdelijk ‘predatoronderzoek’ kan niet zomaar worden gesteld dat vossen verantwoordelijk zijn voor verliezen van weidevogels. Toch krijgen ze vaak de schuld. Pauline de Jong van Fauna4Life: “Voordat het doden van een predator zou kunnen worden overwogen, moet eerst het leefgebied van de weidevogels op orde zijn. Dat kan door het verhogen van het waterpeil, zorgen voor kruidenrijk grasland en het verwijderen van bosjes en bomen. In veel weidevogelgebieden zijn de leefomstandigheden helemaal niet op orde.”

Ontheffing ingetrokken

De provincie heeft haar besluit ingetrokken na het advies van een onafhankelijke interne commissie. Deze commissie vond dat het besluit onvoldoende was gemotiveerd. Ook was niet aannemelijk gemaakt dat het ‘s nachts doden van vossen nodig is voor de instandhouding van de weidevogelpopulatie. Het lukraak doden van kraaien of vossen ter bescherming van weidevogels, heeft geen enkel nut als hun plaats wordt ingenomen door andere predatoren én als de landbouw door blijft produceren op de ingeslagen weg. Een natuur-inclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor natuur en milieu, is de enige acceptabele manier om zowel weidevogels als hun predatoren te beschermen.

Jessica Smit van Animal Rights: “Wij pleiten net als in Luxemburg voor een algeheel verbod op de vossenjacht. Er is geen enkele reden om deze gruwelijke jachtpartijen nog langer toe te staan.”


[1] Sovon Vogelonderzoek, (2018). “Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis.” https://www.sovon.nl/nl/publicaties/boerenlandvogels-en-predatie-een-update-van-de-huidige-kennis

7 oktober 2020

Pin It on Pinterest