Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers

Knobbelzwanen overgeleverd aan jagers

Begin juli verleende de provincie Noord-Brabant een ontheffing aan de Faunabeheereenheid voor ondersteunend afschot van knobbelzwanen in de WBE’s Land van Altena, De Biesbosch, De Amerkant en Steenbergen. Deze ontheffing is geldig tot en met juni 2029. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

Ondersteunend afschot
Op grond van deze ontheffing mogen in de werkgebieden van de hiervoor genoemde wildbeheereenheden knobbelzwanen worden doodgeschoten op percelen met schadegevoelige gewassen. Daarbij wordt het aan de ontheffing gebruikers overgelaten om te bepalen om welke gewassen het dan gaat. De vogels mogen gedurende zeven maanden van het jaar (van 1 november tot 1 juni) worden gedood en dat op alle dagen van de week vanaf een uur voor zonsopkomst tot zonsondergang. De term ‘ondersteunend’ wordt gebruikt, omdat er geschoten mag worden als er twee preventieve middelen zijn ingezet, waarbij er een zichtbaar aanwezig moet zijn. Welke middelen dat zijn, wordt ook aan de ontheffing gebruikers overgelaten.

Op voorhand
Hoewel op grond van de Wet natuurbescherming de provincie pas toestemming kan geven om beschermde dieren te doden, nadat de provincie zelf heeft vastgesteld dat er sprake is van belangrijke schade en er geen alternatieve middelen voorhanden zijn om deze schade te beperken, laat Noord-Brabant deze beoordeling geheel aan de jagers over.
Dit is extra onbegrijpelijk, aangezien in de ontheffing wordt aangegeven dat de vogels kunnen worden verjaagd met de inzet van preventieve (werende) middelen en zeker als deze middelen worden afgewisseld. Dit betekent dat er wél effectieve alternatieven voorhanden zijn en dat deze ontheffing helemaal niet had mogen worden verleend.

Leed
Met de ontheffing is toestemming gegeven voor het doden van knobbelzwanen met ‘geweer’, zonder dat er nadere voorwaarden aan dit middel worden gesteld. Dat betekent dat de vogels ook met hagelgeweer mogen worden geschoten. De kans dat een knobbelzwaan met een hagelgeweer direct dodelijk wordt getroffen, is buitengewoon klein en het gebruik van deze ontheffing veroorzaakt dus veel leed.

Gunstige staat
De provincie stelt dat de ontheffing kleinschalig van aard is en dat er geen grote aantallen zullen worden geschoten. Ook dit is onbegrijpelijk. Er is namelijk geen enkele beperking gesteld met betrekking tot het soort gewassen waar de knobbelzwanen mogen worden geschoten en er is tevens geen enkele beperking gesteld aan het aantal te doden vogels.
Kortom, de ontheffing had op verschillende gronden nooit mogen worden verleend en wij hebben de provincie daarom verzocht deze onmiddellijk in te trekken.

1 augustus 2023

Pin It on Pinterest