Limburg trekt ontheffing voor afschot vos vanwege predatie hobby vee, in

Limburg trekt ontheffing voor afschot vos vanwege predatie hobby vee, in

Eind 2022 maakte Fauna4Life samen met Animal Rights bezwaar tegen een ontheffing verleend door de provincie Limburg om tot en met 2026 vossen te doden vanwege schade aan hobby vee. Wij hebben direct aan de rechter gevraagd om deze ontheffing te schorsen. Dat verzoek werd toegewezen. De provincie heeft nu besloten om de ontheffing in te trekken.

Geen belangrijke schade

De ontheffing was verleend om een onbeperkt aantal vossen gedurende het gehele jaar in de hele provincie in een straal van 500 meter rondom percelen met ‘schade aan hobby vee’ te doden. Wij hebben aangegeven dat op geen enkele manier is aangetoond dat er daadwerkelijk sprake is van ‘belangrijke schade’. De provincie had alleen een lijstje met aantallen gedode dieren (pluimvee) ingebracht, zonder dat daarbij was aangetoond dat deze dieren allemaal door vossen waren gedood.

Bovendien hebben wij erop gewezen dat de eigenaar van kwetsbare dieren er zelf voor moet zorgen dat deze dieren worden beschermd tegen predatoren. Niet alleen vossen kunnen een bedreiging vormen. Er zijn voldoende mogelijkheden om pluimvee veilig onder te brengen. Zo kunnen deugdelijke rasters worden geplaatst en moet worden gezorgd voor goed afgesloten nachtverblijven.

Onvoldoende onderbouwd

De rechter was het met ons eens. In de uitspraak stelde de rechter onder andere ‘dat de relatie tussen het aantal incidenten (en het aantal gedode hobbydieren) en het aantal gedode vossen niet tot de conclusie leidde dat de ontheffing noodzakelijk was.’ Naar aanleiding van 7 ‘incidenten’ waren meer dan 50 vossen gedood. De provincie heeft ten onrechte het belang van de vos niet meegewogen. De bezwarencommissie van de provincie was het daarmee eens.

Pauline de Jong, Fauna4Life: “Deze ontheffing toont dat ook deze provincie vooral de belangen van mensen, in dit geval van particulieren met een hobby, behartigt en dat de bescherming van in het wild levende dieren daarvoor zonder moeite opzij wordt geschoven. Wij vragen ons af hoe vaak de rechter nog uitspraken moet doen, voordat provincies de wet gaan toepassen zoals die is bedoeld.”

25 maart 2023

Pin It on Pinterest