Naar rechter om afschieten damherten

Naar rechter om afschieten damherten

Het afschot van alle damherten in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland gaat door. Dat heeft de provincie Zuid-Holland besloten. Vorig jaar gaven de dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights hun zienswijze op het voorgenomen besluit. Volgens het provinciebestuur zijn een aantal damherten zo’n 20 jaar geleden ontsnapt en is hieruit een verwilderde populatie ontstaan. De provincie wil meer verkeersongelukken en meer landbouwschade voorkomen. De organisaties: “Omdat deze damherten 20 jaar geleden zijn ontsnapt, wat overigens niet bewezen is, vindt de provincie het gerechtvaardigd om ze allemaal dood te laten schieten.”

Twintig jaar damherten

De opdracht van de provincie Zuid-Holland moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Jagers in de Hoeksche Waard krijgen vijf jaar de tijd om de volledige populatie uit te roeien. Er mag gebruik worden gemaakt van het geweer, honden, kunstmatige lichtbronnen en nachtzichtapparatuur. In het voorjaar van 2020 zijn er 24 dieren geteld. De provincie verwacht dat de populatie inmiddels is doorgegroeid naar 48 dieren.[1] Omdat het hier om verwilderde dieren gaat, hoeft er volgens de provincie niet eerst gekeken te worden naar alternatieve maatregelen.

De dierenrechtenorganisaties vinden het absurd dat de provincie Zuid-Holland eerst 20 jaar lang geen actie onderneemt en vervolgens besluit dat het hier om ‘verwilderde dieren’ gaat die allemaal de kogel moeten krijgen. Het afschot wordt gepropageerd als ‘de meest diervriendelijke oplossing’.

Eis van evenredige besluitvorming

Door de provincie wordt op geen enkele manier bewijs geleverd dat het niet zou gaan om wilde en dus beschermde damherten. Zowel wat betreft hun uiterlijk als wat betreft hun gedrag wijken zij in niets af van beschermde damherten.

Maar zelfs als het verwilderde dieren zijn, mag de provincie niet zomaar overgaan tot het doden van een volledige populatie. Uit de ‘eis van evenredige besluitvorming’ volgt dat het bestuur altijd de minst vergaande maatregel dient te treffen. Een maatregel die in verhouding staat tot de te dienen belangen, in dit geval verkeersveiligheid en het verminderen van landbouwschade.

Zonder enig onderzoek naar diervriendelijke alternatieven is besloten tot de meest radicale oplossing: het doden van alle damherten. Pauline de Jong van Fauna4life: “De nadelige gevolgen van dit besluit voor de betrokken diersoort zijn onevenredig groot. Er zijn alternatieve maatregelen die kunnen worden getroffen, maar die zijn niet toegepast en worden ook op geen enkele manier voorgeschreven. Dit is onacceptabel.”

Naar de rechter

Dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stappen gezamenlijk naar de rechter. Zij zullen de rechter vragen het afschot te verbieden, totdat er op de bezwaren is beslist.

VERKEERSVEILIGHEID   De provincie stelt dat de populatieomvang bepalend is voor het aantal aanrijdingen. Dit blijkt echter niet uit het besluit. Terwijl het aantal damherten tussen 2015-2020 meer dan verdubbelde, is er geen stijging van het aantal wildaanrijdingen. Gemiddeld gaat het om 1 aanrijding per jaar.  

[1] Omgevingsdienst Haaglanden, (2020). Beschikking Wet natuurbescherming. Kenmerk: ODH-2020-00146189.

19 januari 2021

Pin It on Pinterest