Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen

Ook in Utrecht naar rechter: stop nachtelijk afschot vossen

Vorig jaar gaf de provincie Utrecht toestemming om het hele jaar door in de nachtelijke uren met kunstlicht, lokmiddelen, honden en geluiddempers op vossen te schieten. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights tekenden bezwaar aan. Volgens het oordeel van een interne adviescommissie blijkt onvoldoende wat de relatie is tussen de populatie vossen en mogelijke schade aan fauna en bedrijven met vrije uitloopkippen. De organisaties: “De commissie heeft in ons voordeel geoordeeld, maar de provincie blijft grotendeels bij haar besluit. Vossen worden vogelvrij verklaard. Dit kan niet.”

De organisaties komen ook op voor de bescherming van knobbelzwanen, spreeuwen, reeën, kraaien en kauwen in de provincie Utrecht.

De vos is vogelvrij

De afgelopen jaren is er in Utrecht zowel ’s nachts als overdag op vossen geschoten. In totaal zijn er in drie jaar tijd maar liefst 3.000 vossen gedood.[1] In de plannen van de provincie staat desalniettemin dat de populatie vossen al 15 jaar min of meer stabiel is. Ook toen de vos nog vrij bejaagbaar was en er jaarlijks landelijk 10.000 tot 15.000 dieren werden geschoten, had dit geen invloed op de jaarlijkse stand.[2]

Sterke bejaging zorgt er meestal voor dat er meer jongen worden geboren. Uit onderzoek uit Limburg blijkt dat meer dan driekwart van de geschoten vossen nog geen jaar oud was.[3] “Het afschieten van zoveel vossen, zowel overdag als ’s nachts, komt neer op een vorm van zinloos geweld. Waarom staan we dit nog toe?”, vraagt Jessica Smit van Animal Rights zich af.

Weidevogels en kippen

De ontheffing in Utrecht is verleend om schade aan fauna te beperken. Daarmee wordt gedoeld op de weidevogels die in de provincie leven. Vossen kunnen weidevogels en hun kuikens en eieren opeten. De provincie laat in haar besluit ook weten dat het percentage uitgekomen eieren in de provincie hoog en constant is en jaarlijks minimaal 70% bedraagt. Dit zou ruim voldoende moeten zijn voor een stabiele weidevogelpopulatie, maar toch gaat het niet goed met de weidevogels in Utrecht. “Ondanks de complexiteit is er grote overeenstemming over de hoofdoorzaak van de achteruitgang van boerenlandvogels, namelijk de intensivering van de landbouw.[4] Zo is het voor kuikens bijvoorbeeld steeds moeilijker om voedsel te vinden”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

Daarnaast geeft de provincie toe dat door een gebrek aan data niet kan worden vastgesteld in welke gebieden vossen voor schade zorgen. Toch wordt de vos veroordeeld tot de kogel. De tweede reden van de provincie Utrecht om deze ontheffing te verlenen, is schade die vossen kunnen veroorzaken aan vrije uitloopkippen. Vervolgens wordt aangegeven dat er in de afgelopen jaren geen schade is gemeld. De organisaties stappen vol vertrouwen naar de rechter.


[1] Cijfers: het afschot vanaf 2017 t/m 2019 samen. Bron: Jaarverslagen Faunabeheereenheid Utrecht.

[2] Faunabeheerplan provincie Utrecht 2019-2025, pag. 65.

[3] J.L. Mulder, H.A.H. Jansman, J.W.B. van der Giessen. “Ecologisch onderzoek aan geschoten vossen in Zuid-Limburg, 2002-2003”. http://www.mulder-natuurlijk.nl/publicaties/rapporten/voslimburgechi.pdf

[4] Sovon Vogelonderzoek, (2018). “Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis”. Pag. 5

17 april 2021

Pin It on Pinterest