Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg

Ook vangkooien voor zwarte kraaien in Limburg

De provincie Limburg heeft besloten dat naast kauwen, ook kraaien in de hele provincie gevangen mogen worden met vangkooien, waarna ze worden doodgeschoten. Er zijn twee besluiten genomen die gelden tot en met 2026. De besluiten zijn genomen om weide- en akkervogels te beschermen tegen predatie en om gewassen te beschermen tegen schade. De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights reageren: “Provinciebesturen in Nederland nemen te pas en te onpas besluiten met dodelijke gevolgen. Er worden jaarlijks in Limburg al duizenden kraaien doodgeschoten. Wij vragen de provincie haar besluiten in te trekken.”

26.000 kraaien gedood

De zwarte kraai is een landelijk vrijgestelde soort. Dieren die op de landelijke vrijstellingslijst staan, mogen het hele jaar worden doodgeschoten om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. In Limburg zijn er in drie jaar maar liefst 26.186 kraaien gedood.[1] Een vangkooi is een verboden middel. Voor het gebruik hiervan is een ontheffing van de provincie nodig. Deze kan alleen worden verleend als er sprake is van belangrijke schade én als er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

Kraaien worden veelal gezien als schadelijk en het is algemeen aanvaard dat kraaiachtigen in grote aantallen worden gedood. “Het zijn bijzonder sociale en intelligente vogels. Een veelgehoorde opmerking is dat er steeds meer kraaien zijn, maar dat is niet zo. De aantallen nemen landelijk juist af”, zegt Jessica Smit van Animal Rights. Volgens Sovon Vogelonderzoek was de afgelopen 12 jaar sprake van een significante afname.[2] Er zijn nu ongeveer evenveel kraaien als in 1990.

Een vrijbrief voor bestrijding

Over de afgelopen jaren is vrijwel geen schade bekend. Toch mogen vangkooien gebruikt worden tot maximaal 100 meter van schadegevoelige percelen in de hele provincie Limburg. “Wat er wordt verstaan onder schadegevoelige percelen mag Joost weten. Dat wordt namelijk net als bij het besluit over de kauwen niet gedefinieerd. Dit heeft veel weg van een vrijbrief voor de inzet van vangkooien en geweer overal in Limburg”, zegt Pauline de Jong van Fauna4Life.

De kooien mogen ook geplaatst worden op en rondom percelen waar akker- en weidevogels leven. Er zijn geen gegevens omtrent predatie bekend. De organisaties: “Provincies moeten ontheffingen tot afschot veel kritischer gaan beoordelen. Het is onbegonnen werk om alle provinciebesturen te blijven wijzen op de gebreken in hun besluiten. Dieren zijn voor hun bescherming nu afhankelijk van particuliere organisaties die naar de rechter blijven stappen, want anders krijgen ze de kogel. Dat kan natuurlijk niet.”


[1] Cijfers: totaal vanaf 2017 t/m 2019. Bron: Jaarverslagen Faunabeheereenheid Limburg.

[2] Sovon Vogelonderzoek – Zwarte kraai – aantalsontwikkeling

20 april 2021

Pin It on Pinterest