Opening jachtseizoen

Opening jachtseizoen

Op 15 oktober start het jachtseizoen voor fazanten, hazen en houtduiven. Deze diersoorten zijn op grond van de Wet natuurbescherming aangewezen als wild. De opening van het jachtseizoen betekent dat deze diersoorten door elke jager in zijn jachtveld mogen worden geschoten op het moment dat deze jager daar zin in heeft. Dit seizoen loopt voor hazen en fazantenhennen tot 1 januari van het volgende jaar. De fazantenhanen en houtduiven moeten nog tot 1 februari wachten totdat het jachtseizoen wordt gesloten.

Er zijn op grond van de wet nog meer diersoorten aangewezen als wild. Het gaat om wilde eenden en konijnen. Ook voor deze diersoorten wordt de jacht elk jaar geopend en dat is al gebeurd op 15 augustus en ook voor deze diersoorten sluit het jachtseizoen op 1 februari.

Rest van het jaar ook niet veilig

Deze diersoorten zijn de rest van het jaar ook niet veilig. Integendeel. Konijnen en houtduiven zijn bijvoorbeeld op de vrijstellingslijst geplaatst. Dat betekent dat deze diersoorten het gehele jaar door jagers mogen worden gedood. Het enige verschil is dat het schieten op basis van de vrijstellingslijst volgens de wet alleen mag gebeuren als er sprake is van (een dreiging van) ‘belangrijke schade’ aan landbouwgewassen en er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is om deze schade te voorkomen of beperken. Het gaat echter om een papieren verschil. Voor de dieren in kwestie maakt het helemaal niets uit. Allereerst betekent de kogel nog steeds de kogel. Bovendien wordt door niemand gecontroleerd of aan de wettelijke vereisten is voldaan. In feite is het ‘jachtseizoen’ voor deze dieren dus nooit gesloten.

Op deze vrijstellingslijst staan nog meer diersoorten, die dus ook allemaal via deze route in feite vogelvrij zijn verklaard. Ook zij mogen, het hele jaar door in het hele land overdag worden geschoten. Het gaat om vossen, zwarte kraaien, kauwen en Canadese ganzen. En zelfs dat is nog niet genoeg. Zoals elders op onze website blijkt, worden door diverse provincies daarnaast nog ontheffingen verleend om ook ’s nachts met kunstlicht te kunnen schieten (vossen en konijnen) of voor de inzet van verboden middelen, zoals vangkooien (zwarte kraaien en kauwen).

Voor de wildsoorten hazen, fazanten en wilde eenden geldt dat er door provincies buiten het jachtseizoen om ontheffingen kunnen worden verleend om deze dieren te bestrijden, eveneens vanwege vermeende landbouwschade.

Andere diersoorten krijgen ook de kogel

Dit alles betekent niet dat dieren die niet als ‘wild’ zijn aangewezen allemaal van nature aan hun eind mogen komen. Voor veel andere diersoorten, zoals verschillende soorten ganzen, knobbelzwanen, eksters, roeken, spreeuwen, reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen wordt toestemming verleend om inbreuk op hun bescherming te maken. Door verschillende provincies worden jaar in jaar uit ontheffingen verleend om deze dieren gedurende bepaalde periode van het jaar of soms zelfs gedurende het gehele jaar te doden met behulp van geweer, soms aangevuld met lokmiddelen of kunstlicht om gedurende de schemering of zelfs ’s nachts te kunnen schieten.

Kortom, op grond van de Wet natuurbescherming zijn al deze diersoorten in principe volledig beschermd, maar in de praktijk komt er heel weinig van deze bescherming terecht. Bij de bestrijding op grond van ontheffingen wordt door middel van de voorwaarden die daaraan worden verbonden nog wel de suggestie gewekt dat het afschot wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Maar aangezien de voorwaarden vaak zo ruim zijn geformuleerd dat er nauwelijks sprake is van beperking en bovendien op de uitvoering, net zoals bij de vrijstelling, vrijwel geen controle plaatsvindt, kan deze beschermde status nauwelijks serieus worden genomen.

Wat kunt u zelf doen

Als u in het veld een ‘jachtpartij’ tegenkomt, leg deze dan zo mogelijk vast met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Filmen en fotograferen vanaf de openbare weg is toegestaan.

Als u het vermoeden hebt dat een jager illegaal bezig is of als u ziet dat aangeschoten dieren bijvoorbeeld niet direct worden gedood, bel dan de politie of dierenpolitie (144).

Als u bruikbare beelden hebt van jagers in actie kunt u deze sturen naar: info@fauna4life.nl.

Regelmatig staan er pro-jacht artikelen in de media. Deze zijn meestal afkomstig van de communicatieafdeling van de jagersvereniging. Stuur ingezonden brieven zodat ook een tegengeluid te horen is.

Wild in de supermarkt wordt vaak aangeprezen als diervriendelijk en biologisch vlees. Allereerst is veel ‘wild’ zoals dat wordt verkocht helemaal niet afkomstig van dieren uit de vrije natuur, maar uit kwekerijen waar dezelfde misstanden gelden als in de rest van de vee-industrie. Als deze dieren wel uit de vrije natuur komen, gaat het om levende wezens die bijvoorbeeld als prooi, predator of planteneter een belangrijke rol in het ecosysteem vervullen. Degradeer ze niet tot vlees en koop geen wild.

12 oktober 2020

Pin It on Pinterest