Ree in Groningen voorlopig veilig

Ree in Groningen voorlopig veilig

De rechtbank Noord-Nederland heeft de opdracht die de provincie Groningen aan de Faunabeheereenheid had gegeven om dit jaar 890 reeën dood te schieten, geschorst. Fauna4Life had daar een bezwaarschrift tegen ingediend en tevens aan de rechter gevraagd om deze toestemming voorlopig te schorsen. De provincie moet nu eerst een beslissing nemen op het bezwaarschrift.

Populatiebeheer

De reeën in Groningen worden al vele jaren in het kader van ‘populatiebeheer’ geschoten. Dat houdt in dat de jagers in het voorjaar tellingen uitvoeren om te bepalen hoeveel reeën er zijn en vervolgens wordt op basis van een bepaalde formule bepaald hoeveel het er zouden moeten zijn en hoeveel er dus moeten worden doodgeschoten. Afgezien van het feit dat het onzinnig is dat door mensen zou worden bepaald hoeveel reeën er in de provincie aanwezig zouden mogen zijn, wordt er hierbij ook nog eens ten onrechte van uitgegaan dat het aantal reeën min of meer exact te bepalen zou zijn. Niets is minder waar. Het is op zijn hoogst mogelijk om een trend te bepalen ofwel om te bepalen of de populatie stabiel is of toe- of afneemt.

In strijd eigen beleid

In 2018 heeft de provincie (geheel terecht) besloten om een nieuw beleid ten aanzien van de reeën vast te stellen. In deze beleidsnota wordt expliciet aangegeven dat het beheer op basis van aantallen wordt losgelaten. Er zou alleen nog ontheffing kunnen worden verleend voor het doden van reeën als zou worden aangetoond dat er een verband is tussen het afschot van reeën en een vermindering van het aantal aanrijdingen. Dit beleid zou moeten worden uitgewerkt in een Faunabeheerplan.

Inmiddels zijn wij meer dan twee jaar verder en is er geen nieuw Faunabeheerplan opgesteld, waarin dit nieuwe beleid is verwerkt. De vorige ontheffing voor populatiebeheer liep begin dit jaar af en zonder nieuw Faunabeheerplan kon door de provincie geen ontheffing worden verleend, aangezien een Faunabeheerplan daarvoor als aanvraag en onderbouwing moet dienen. Daar heeft de provincie iets op gevonden. Aan de Faunabeheereenheid werd een opdracht verstrekt om 890 reeën te doden.

Deze opdracht is dus strijdig met het eigen beleid, aangezien er opnieuw op basis van aantallen wordt geschoten en op geen enkele manier is aangetoond dat het schieten van dit aantal reeën zal bijdrage aan een verlaging van het aantal aanrijdingen.

Uitspraak

De rechter was het geheel met ons eens. In de uitspraak staat dat de provincie niet heeft aangetoond dat het bestreden besluit past binnen het eigen beleid. Het doden van reeën betreft een uiterste middel. De provincie heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat er een direct verband bestaat tussen afschot en een vermindering van het aantal aanrijdingen. Ten slotte verwees de rechter naar een door ons ingebracht rapport, waarin allerlei alternatieve maatregelen worden genoemd om de verkeersveiligheid te verhogen. De provincie had aannemelijk moeten maken dat deze alternatieve maatregelen in Groningen niet of onvoldoende effectief zijn en ook dat is niet gebeurd.

Het bewijs voor de relatie tussen afschot en het aantal aanrijdingen is nog nooit ergens aangetoond. Fauna4Life gaat er vanuit dat afschot ook helemaal niet bijdraagt aan de verkeersveiligheid, maar eerder de kans op aanrijdingen doet toenemen. Door het afschot worden reeën extra schuw en zullen bij de nadering van mensen (ook niet-jagers) in paniek vluchten. Zij kunnen daarbij gevaarlijk oversteken met alle gevolgen van dien.

Deze uitspraak betekent dat het afschot in ieder geval voorlopig stilligt.

18 juni 2021

Pin It on Pinterest