Reeën, vossen en zilvermeeuwen worden afgeschoten op Groningen Airport

Reeën, vossen en zilvermeeuwen worden afgeschoten op Groningen Airport

De provincie Drenthe heeft in januari toestemming gegeven om maar liefst 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren af te schieten in het belang van de vliegveiligheid op en rondom Groningen Airport Eelde. De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life zijn ontzet: “Het gaat om belachelijk veel diersoorten, waaronder dieren die op de Rode Lijst staan. Voor sommige soorten is geen enkele onderbouwing aanwezig. Wij begrijpen niet hoe de provincie tot dit besluit is gekomen.”

Deze vogels zijn de pineut
Om de luchtvaartveiligheid te garanderen wordt op het vliegveld een zerotolerancebeleid gevoerd met betrekking tot de aanwezigheid van vogels. De luchthaven heeft een viertal vogelwachters in dienst die de dieren eerst moeten verjagen. Als dit niet werkt, kan er worden overgegaan tot het vangen en vrijlaten óf doden van de vogels, afhankelijk van de vogelsoort.
Bij het besluit zijn twee bijlagen toegevoegd. Soorten die op de tweede bijlage staan worden gedood. Soorten die op de derde bijlage staan, worden gevangen en vrijgelaten. Jessica Smit van Animal Rights: “Sommige vogels worden gevangen en vrijgelaten, maar anderen krijgen de kogel. Dit is toch niet te bevatten. Voor ons telt elk dier, ongeacht de soort.”

Vogels die worden gedood
Kokmeeuw, stormmeeuw, mantelmeeuw, zilvermeeuw, kievit, goudplezier, blauwe reiger, zilver reiger, knobbelzwaan, aalscholver, grauwe gans, kolgans, Canadese gans, brandgans, taigarietgans, kleine rietgans, dwerggans, soepgans, wilde eend, slobeend, krakeend, zomertaling, wintertaling, smient, pijlstaart, fazant, patrijs, scholekster, wulp, spreeuw, houtduif, Turkse tortel, holenduif, zomertortel, stadsduif, zwarte kraai, roek, kauw, ekster, Vlaamse gaai.

Katten, vossen en hazen
Naast vogels moeten ook zoogdieren eraan geloven. Zo wordt in het plan gesteld dat het vangen en verplaatsen van vossen moeilijk, kostbaar en ongewenst is. Deze stelling wordt niet met cijfers of verdere informatie onderbouwd. Jessica Smit: “Zoals gebruikelijk is de vos de klos.” Verwilderde katten worden gevangen met vangkooien en daarna met het geweer gedood. Katten zouden onder meer op weidevogels kunnen jagen. Diezelfde weidevogels, zoals de kievit, scholekster en wulp, mogen volgens het besluit dan wel door jagers worden gedood.
Pauline de Jong van Fauna4Life: “Katten mogen geen weidevogels doden, maar jagers wel. De katten worden gevangen met vangkooien. Waarom worden ze vervolgens niet overgedragen aan een opvang? Het doel van dit besluit is het vergroten van de vliegveiligheid. Niet het doden van dieren.”

Zoogdieren die worden gedood
Reeën, vossen, verwilderde katten, nertsen, wasberen, wasbeerhonden, hazen, konijnen, bruine rat, zwarte rat, muskusrat, woelrat, mollen, huismuis, dwergmuis, bosmuis, grote bosmuis, brandmuis, aardmuis, veldmuis, noordse woelmuis, ondergrondse woelmuis, rosse woelmuis, eikelmuis, hazelmuis, relmuis.

In strijd met de wet
De toestemming (ontheffing) bevat een waslijst aan vogels en zoogdieren. Een ontheffing wordt altijd verleend op basis van een onderliggend Faunabeheerplan. Als een soort niet is opgenomen in het Faunabeheerplan, ontbreekt dus de onderbouwing. Pauline de Jong: “De wet is duidelijk en strikt. Als er geen onderbouwing is, mag er geen ontheffing worden verleend. Dertig van de genoemde soorten zijn niet opgenomen in het Faunabeheerplan. Voor deze dertig soorten kan en mag er geen toestemming tot afschot worden gegeven.”
De dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life hebben een bezwaarschrift ingediend. Zij willen dat de provincie Drenthe de toestemming intrekt.

 

Foto hazen: Arno Jan Boere

17 februari 2020

Pin It on Pinterest