Tegenover de Nederlandse staat in kort geding

Tegenover de Nederlandse staat in kort geding

De dierenbelangenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stonden gisteren tegenover de Nederlandse staat in de rechtszaal. De organisaties maken zich ernstig zorgen over het gebrek aan bescherming van de in het wild levende konijnen. Sinds 1950 is de populatiegrootte met maar liefst 68% afgenomen. Toch mogen konijnen vanwege de zogeheten landelijke vrijstelling nog steeds het hele jaar door, in heel Nederland, overdag worden doodgeschoten.

Er moet per direct een einde komen aan het gebruik van deze vrijstelling en daarom spanden de organisaties een kort geding aan. De uitspraak volgt over drie weken op dinsdag 16 augustus.

Konijnen worden bedreigd
Konijnen staan op de Rode Lijst: een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of zeer sterk in aantal achteruit zijn gegaan. Dit is voor de minister voor Natuur en Stikstof reden genoeg om de jacht op konijnen in het komende jachtseizoen te sluiten. Maar door de landelijke vrijstelling worden konijnen, ook op dit moment, nog steeds ongecontroleerd afgeschoten.

Dieren mogen alleen op de landelijke vrijstellingslijst worden geplaats als ze “niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen”, aldus de Wet natuurbescherming.[1] En daar gaat het mis. “Inmiddels is duidelijk geworden dat konijnen wel degelijk in hun voortbestaan worden bedreigd”, zeggen de organisaties. “En dus moet het konijn van de vrijstellingslijst worden gehaald.”

Meerdere belangen
De advocaat stelde namens de staat onder andere dat er met meer belangen rekening moet worden houden dan alleen het belang van de stichtingen en de (wilde) konijnen. De staat kijkt ook naar mogelijke vraat- en graafschade aan verschillende teelten die konijnen kunnen veroorzaken en het overbrengen van ziektes op tamme konijnen (lees: konijnen in de veehouderij).

“Deze opvatting berust op een onjuiste rechtsopvatting”, stelde advocaat Marco van Duijn, van de stichtingen. “Er is maar een vraag die de regelgevers dienen te beantwoorden: wordt het konijn in haar voortbestaan bedreigd, of loopt het dier dat gevaar. Het antwoord daarop is een volmondig ja, zodat de vrijstelling geen stand kan houden.” Het rapport op basis waarvan het konijn op de Rode Lijst is geplaatst, dateert uit 2020. De advocaat stelde namens de staat dat er nog steeds geen ‘compleet beeld’ is van de schades en ‘de oplossingen’. De stichtingen vinden die zowel teleurstellend als onaanvaardbaar. Er is tijd genoeg geweest om deugdelijke informatie over de schade te verzamelen en bovendien zijn er tal van manieren om eventuele schade te voorkomen, zonder konijnen te hoeven doden.

De uitspraak volgt over drie weken op dinsdag 16 augustus. De dierenbelangenorganisaties hopen op een rechtvaardige en compassievolle uitspraak.


[1] Artikel 3.15, eerste lid, van de Wnb biedt alleen de mogelijkheid om dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, bij algemene maatregel aan te wijzen die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen (en die in het gehele land schade veroorzaken).

27 juli 2022

Pin It on Pinterest