Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure

Konijn voorlopig op vrijstellingslijst. Fauna4Life start bodemprocedure

Fauna4Life en Animal Rights hebben drie weken geleden de Staat gedagvaard en de rechter gevraagd om de vrijstelling, op basis waarvan het konijn door grondgebruikers in het hele land mag worden gedood, onmiddellijk buiten werking te stellen. (klik hier voor nadere toelichting) Vandaag deed de rechter uitspraak en heeft dit verzoek helaas afgewezen. De rechter is het echter wel volledig met ons eens dat het konijn, als de vrijstellingslijst nu zou worden vastgesteld, daar niet op zou kunnen worden geplaatst.

De vrijstelling
De aanwijzing van het konijn op de landelijke vrijstellingslijst betekent dat daarmee alle grondgebruikers in het hele land op voorhand toestemming hebben gekregen om konijnen te (laten) doden op hun gronden gedurende het gehele jaar. Deze aanwijzing is gedaan met als argument dat door konijnen in het hele land schade kan worden aangericht aan landbouwgewassen.
In de wet is daarbij aangegeven dat een diersoort alleen op deze vrijstellingslijst kan worden geplaatst als deze niet in zijn voortbestaan is bedreigd of dat gevaar loopt.

Rode Lijst
Het konijn is in 2020 op basis van een rapport van de Zoogdiervereniging door het ministerie van LNV op de Rode Lijst Zoogdieren geplaatst. De aanleiding daarvan was het feit dat de populatiegrootte sinds 1950 met 68% is afgenomen. Dit betekent dat het konijn in zijn voorkomen in Nederland wordt bedreigd. Vervolgens heeft het ministerie van LNV, volkomen terecht, besloten om de jacht het komende jachtseizoen, dat loopt van 15 augustus 2022 tot en met 31 januari 2023, niet te openen.

Ons verzoek
Konijnen worden echter niet alleen door jagers gedood in het kader van de ‘jacht’ tijdens het jachtseizoen. Zoals hiervoor aangegeven, worden konijnen ook door grondgebruikers zelf of in opdracht van grondgebruikers gedood en dit kan het hele jaar door plaatsvinden. Fauna4Life en Animal Rights vinden het onbegrijpelijk dat de minister wel de jacht heeft gesloten, maar het doden in het kader van de vrijstelling ongemoeid heeft gelaten. Wij hebben daarom de rechter gevraagd om deze vrijstelling per direct buiten werking te stellen.

Oordeel rechter
De rechter stelt in haar uitspraak dat de plaatsing op de Rode Lijst betekent dat de aanwijzing van het konijn op de vrijstellingslijst op dit moment zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk is. “De Rode Lijst laat immers geen andere conclusie toe dan dat het konijn het gevaar loopt dat hij in zijn voortbestaan wordt bedreigd, met name omdat de populatie al jarenlang sterk afneemt. De stelling van de Staat dat het konijn niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd, staat ook haaks op zijn erkenning dat het slecht gaat met het konijn en dat maatregelen nodig zijn om populaties te herstellen”, aldus de rechter. Zij stelt vervolgens dat de Staat nu aan zet is. Zij wil niet op de stoel van de minister gaan zitten en stelt dat bij een eventuele buitenwerkingstelling van de huidige regelgeving, de Staat alle betrokken belangen zorgvuldig dient af te wegen.

Bodemzaak
De rechter stelt dat de Staat in de gelegenheid moet worden gesteld te komen tot zorgvuldige besluitvorming, rekening houdend met alle belangen, waaronder die van grondeigenaren. Pauline de Jong, Fauna4Life: “De Staat heeft al sinds 2020 de gelegenheid gehad om in deze een zorgvuldig besluit te nemen en eventueel aanvullende regelingen te treffen ten behoeve van grondgebruikers. Tot op heden is met de alarmerende berichten met betrekking tot het konijn op dit punt niets gebeurd.” Fauna4Life start een bodemprocedure om ervoor te zorgen dat de Staat nu daadwerkelijk iets gaat doen.

16 augustus 2022

Pin It on Pinterest