Vos in Groningen ook ’s nachts leven niet zeker

Vos in Groningen ook ’s nachts leven niet zeker

De provincie Groningen heeft toestemming gegeven om tot en met 2024 in de nachtelijke uren met kunstlicht op vossen te schieten. De ontheffing geldt in en rond vijf weidevogelgebieden en mag gebruikt worden midden in de paar-, kraam- en zoogperiode van vossen. Fauna4Life en Animal Rights hebben tegen dit besluit van de provincie bezwaar aangetekend: “Op geen enkele manier is aannemelijk gemaakt dat het doden van vossen in de nachtelijke uren zal leiden tot een verbetering van het broedsucces van de weidevogels in dit gebied. De wet geeft al ruimschoots mogelijkheden om deze dieren de dood in te jagen. Vossen verdienen rust en ruimte in plaats van nachtelijke jachtpartijen.”

Vossen zijn nergens hun leven zeker
In Nederland zijn vossen nergens hun leven zeker. Ze mogen het hele jaar door met het geweer worden doodgeschoten. Er mogen kastvallen worden gebruikt. Ook is de drijfjacht toegestaan. Vanaf september tot maart worden honden ingezet, om de dieren uit hun burcht te verjagen, waarbij de jongen vaak worden doodgeslagen.
De provincie Groningen heeft toestemming gegeven voor het gebruik van extra verboden middelen, zoals kunstlicht en het gebruik van het geweer tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Geen toestemming voor verboden middelen voor kraaien
De vos wordt, door jagers en boeren, vaak aangewezen als de grootste predator van weidevogels. Door deze veronderstelling wordt er in heel Nederland intensief op vossen gejaagd. In het besluit van de provincie worden wat algemene opmerkingen gemaakt over het feit dat vossen opportunisten zijn en dat het voor de hand ligt dat ze weidevogeleieren zullen eten als die voorhanden zijn. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal diersoorten in Nederland verantwoordelijk kan zijn voor de predatie van weidevogels, hun kuikens en eieren. Bijvoorbeeld hond, bruine rat, steenmarter, buizerd, hermelijn, bunzing, reiger, ooievaar en egel.
Zonder deugdelijk ‘onderzoek’ kan niet worden gesteld dat vossen verantwoordelijk zijn voor de predatie van weidevogels. Voordat toestemming kan worden gegeven voor het doden van een predator, moet eerst worden vastgesteld of die predator in het gebied wel een rol speelt in de predatiedruk, zo ja, hoe groot deze rol is en of er alternatieve maatregelen kunnen worden genomen om de invloed van deze predator te beperken.

De provincie Groningen is van bovenstaande feiten op de hoogte. Er is namelijk ook toestemming gevraagd voor het doden van kraaien met behulp van kraaienvangkooien ter bescherming van weidevogels. De provincie geeft hierbij aan dat per weidevogelgebied niet is aangetoond dat de zwarte kraai een belangrijke rol speelt bij de predatie en stelt, terecht, dat onvoldoende zeker is of het doden van kraaien zal leiden tot een verbetering van de weidevogelstand. De toestemming voor het doden van kraaien is niet verleend, maar voor vossen wel. Terwijl daar exact dezelfde argumenten van toepassing zijn.

Intensieve landbouw is oorzaak teruggang van weidevogels
Er is algemene overeenstemming over het feit dat de intensivering van de landbouw gedurende de afgelopen decennia in heel Europa de hoofdoorzaak is van de afname van weidevogels. De laatste vijftig jaar is door de intensieve veehouderij het platteland overbemest geraakt. De kwaliteit van het leefgebied van weidevogels is ernstig aangetast: het waterpeil is te laag, er zijn te weinig insecten die als voedsel kunnen dienen, graslanden zijn ingericht met monoculturen van Engels raaigras die vroeg en vaak worden bewerkt met zware machines, waardoor nesten, eieren en jonge vogels verloren gaan.

Het lukraak doden van kraaien of vossen ter bescherming van weidevogels, heeft geen enkel nut als hun plaats wordt ingenomen door andere predatoren én als de landbouw door blijft produceren op de ingeslagen weg. Een andere natuur inclusieve landbouw, waarbij wordt geproduceerd met oog voor de omgeving, is de enige manier om ervoor te zorgen dat weidevogels in ons land behouden blijven. De intensieve bestrijding van vossen draagt daar in ieder geval niet aan bij.

 

28 maart 2020

Pin It on Pinterest