Zinloos afschot van reeën in Groningen

Zinloos afschot van reeën in Groningen

Eind juli verleende de provincie Groningen ontheffing aan de Faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van reeën. In de beleidsnotitie van de provincie uit 2018 is aangegeven dat het beheer van reeën alleen nog wordt toegestaan in het belang van de verkeersveiligheid of indien er onvoldoende draagkracht is voor de populatie. Nu is toestemming verleend om jaarlijks maximaal 1000 reeën te schieten, zonder dat is aangetoond dat dit op enige manier bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Fauna4Life heeft bezwaar aangetekend.

Geen relatie met verkeersveiligheid
In het faunabeheerplan (FBP), op basis waarvan deze ontheffing is verleend, wordt heel duidelijk aangegeven dat er geen relatie is aangetoond tussen de afschotinspanning en het aantal aanrijdingen. Dit komt vooral omdat uit de beschikbare gegevens blijkt dat er geen relatie kan worden aangetoond tussen het afschot en de populatieomvang. Met andere woorden er worden jaarlijks wel 800 tot 900 reeën doodgeschoten, maar daarmee gaat de populatie niet omlaag. De sterfte wordt gecompenseerd door de aanwas.
De provincie stelt vervolgens dat het aantal aanrijdingen zou samenhangen met het aantal reeën en dat afschot daarom noodzakelijk zou zijn.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie blijft vasthouden aan een achterhaalde methode, waarbij jaarlijks honderden reeën worden gedood, terwijl in het FBP staat dat dit geen effect heeft op de populatie en dus ook niet op het aantal aanrijdingen.”

Onderzoek
De ontheffing is niet alleen verleend voor het ‘reguliere beheer’, maar ook voor het doen van onderzoek. Op zich is het natuurlijk prima als er op provinciaal niveau gedegen onderzoek zou plaatsvinden naar mogelijkheden om het aantal aanrijdingen met reeën te beperken. Een samenwerkingsverband van Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging heeft de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ opgesteld. Hierin wordt een aantal maatregelen beschreven, zoals het verlagen van de verkeerssnelheid in combinatie met drempels en/of politiecontroles en het creëren van brede, open wegbermen, waardoor de kans op aanrijdingen aanzienlijk kan worden verlaagd. Maar in plaats van een onderzoek gericht op de inzet van alternatieven en het nemen van maatregelen in de risicozones, wordt ingezet op het sterk verhogen van het afschot. Uit de aanvraag blijkt dat het doel van de FBE is om met dit onderzoek het effect te meten van de impact van intensief beheer op de omvang van de populatie.
Pauline de Jong, Fauna4Life: “In plaats van een onderzoek naar alternatieven, waardoor de wegen daadwerkelijk veiliger worden voor de reeën, geeft de provincie toestemming voor een onderzoek dat erop is gericht om na te gaan hoeveel reeën moeten worden gedood om te kunnen zien dat afschot effect heeft op de populatieomvang.”

12 augustus 2023

Pin It on Pinterest