Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig

Zuid-Hollandse konijnen buiten havengebied Rotterdam voorlopig veilig

Op verzoek van Fauna4Life en Animal Rights heeft de rechter het besluit van de provincie Zuid-Holland om in de hele provincie konijnen te laten doden, geschorst. De rechter meent dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat er geen andere bevredigende maatregelen kunnen worden genomen. Bovendien heeft het grootschalig afschot van konijnen een negatieve invloed op de toch al sterk afgenomen konijnenpopulatie.

Wat voorafging
Begin dit jaar verleende de provincie Zuid-Holland toestemming om van 2024 tot en met 2029 konijnen te doden, vanwege gevaar voor de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Op grond hiervan mogen konijnen worden gedood op industrieterreinen, bij (spoor)wegen en dijklichamen, op begraafplaatsen en sportvelden en op ‘overige openbare locaties, waar door graverij verzakking van bebouwing wordt veroorzaak of schade is ontstaan of dreigt te ontstaan vergelijkbaar met de schade op sportvelden.’
Voordat toestemming kan worden verleend voor een dergelijke vergaande ingreep, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de noodzaak van deze ingreep worden aangetoond, moet zijn vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossingen voorhanden zijn en mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de betreffende diersoort.

Ons bezwaar

Fauna4Life heeft samen met Animal Rights beroep aangetekend tegen dit besluit en bovendien aan de rechter verzocht om het besluit voorlopig te schorsen. Konijnen zijn in principe beschermd en het doden van deze dieren zou alleen bij uitzondering mogen worden toegestaan. Vanwege de zeer algemene omschrijving van de locaties, mogen konijnen in feite zo ongeveer overal waar ze voorkomen, worden gedood. Alleen particuliere tuinen zijn uitgezonderd. Op die manier kan je natuurlijk niet meer spreken van een uitzondering.
Bovendien zijn er allerlei maatregelen te treffen om graverij door konijnen te voorkomen of op zijn minst te beperken. Daarnaast is de staat van instandhouding van het konijn ongunstig. De populatie is sinds 1950 afgenomen met meer dan 60%. De minister heeft deze diersoort niet voor niets in 2020 op de Rode Lijst geplaatst. Vanwege deze status dient alles in het werk te worden gesteld om ervoor te zorgen dat de populatie zich kan herstellen. Het schieten van zeer grote aantallen konijnen, draagt daar bepaald niet aan bij.

Uitspraak rechter
Tot ons genoegen is de rechter het voor een groot deel met ons eens. Zo stelt de rechter dat ‘het college onvoldoende heeft gemotiveerd dat er geen andere bevredigende oplossingen bestaan.’ De rechter is het niet eens met de redenering van de provincie dat een diervriendelijke maatregel alleen als ‘bevredigend’ kan worden beschouwd als daarmee het probleem geheel kan worden opgelost. De rechter twijfelt bovendien aan de cijfermatige onderbouwing van de provincie dat dit besluit geen invloed zal hebben op de staat van instandhouding.
Pauline de Jong, Fauna4Life, is blij met dit oordeel van de rechter. “De redenering dat een maatregel het hele probleem moet oplossen, volgt de provincie ook niet als het gaat om afschot. De afgelopen vijf jaar zijn er jaarlijks gemiddeld 7000 konijnen gedood, maar was er volgens de provincie zelf toch sprake van schade.”
De rechter heeft ten slotte een belangenafweging gemaakt en heeft besloten om de toestemming voor het doden van konijnen alleen in stand te laten in het havengebied van Rotterdam. In de rest van de provincie mogen voorlopig, totdat uitspraak is gedaan op het beroepschrift, geen konijnen meer worden gedood.

19 april 2024

Pin It on Pinterest