Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak

Edelherten opnieuw onderwerp rechtszaak

Hoewel de rechtbank eind 2019 een streep heeft gezet door het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen, geeft de provincie Flevoland de strijd niet op. Een groot aantal van deze dieren moet koste wat het kost worden doodgeschoten. Daarom is de provincie in hoger beroep gegaan. Deze zaak werd afgelopen dinsdag behandeld.

Hoger beroep
In september 2018 gaf de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer opdracht om het grootste deel van de in de Oostvaardersplassen aanwezige edelherten dood te schieten. Faun4Life en Dierbaar Flevoland hebben hiertegen bezwaar en beroep ingediend en op 12 november 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland ons beroep gegrond verklaard. Het aangevochten besluit liep eind 2019 af en inmiddels heeft de provincie opnieuw toestemming verleend. Ook hiertegen is door ons inmiddels bezwaar en beroep ingediend.

Provincie wil koste wat kost groot aantal herten laten doden

De provincie is echter in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank van 12 november 2019, aangezien het door deze uitspraak moeilijk wordt gemaakt om alsnog een groot aantal herten te doden. De rechtbank heeft de nieuwe ontheffing begin van dit jaar namelijk geschorst.

Belang van edelherten voor Oostvaardersplassen
Dit hoger beroep is op 21 juli behandeld door de Raad van State. Tijdens deze zitting bleek nogmaals duidelijk dat de provincie niet de natuur wil beschermen, maar vooral streeft naar het creëren van een voor mensen aantrekkelijk gebied. De grazige vlaktes die zijn ontstaan als gevolg van de begrazing door edelherten, runderen en paarden, vormen een onmisbare schakel in het hele ecosysteem van de Oostvaardersplassen. Op deze vlaktes kunnen grauwe ganzen voor en na de rui voedsel vinden. Tijdens de rui trekken deze vogels zich terug in het moerasdeel en zorgen door het eten van riet, voor het creëren van de juiste leefomstandigheden voor de aanwezige moerasvogels. Daarnaast vormen de grazige vlaktes foerageergebied voor andere vogels zoals smienten, brandganzen, goudplevieren en kieviten.

Hoofddoelstelling
De ontwikkeling van het gebied gedurende de afgelopen jaren is ook helemaal in lijn met de hoofddoelstelling van de Oostvaardersplassen dat vanwege een groot aantal broedvogels in het moerasgedeelte als Natura 2000-gebied is aangewezen. De hoofddoelstelling luidt:

“Het in stand houden en verder laten ontwikkelen van een natuurlijk dynamisch moerasecosysteem met een hoge natuurwaarde als voortplantings- en verblijfgebied van vrij levende moerasvogels en zoogdieren. Natuurlijke processen bepalen de structuren en patronen in het gebied, die samen met die processen ruimte geven aan Europese inheemse planten- en diersoorten. Dat houdt in dat de mens alleen de randvoorwaarden voor die natuurlijke processen creëert en zorgt voor de aanwezigheid van sleutelsoorten, die op hun beurt op natuurlijke wijze leefomstandigheden voor tal van andere soorten scheppen.”

Hoofddoelstelling is dat natuurlijke processen de ontwikkeling van het gebied bepalen

Provincie beschermt recreatie in plaats van natuur
De provincie is echter van mening dat deze grazige vlaktes geen recreanten trekken en daarom moeten verdwijnen. Om haar gelijk te halen heeft de provincie alles uit de kast getrokken. Er zijn meerdere rapporten opgesteld, waarin wordt getracht om aan te tonen dat er allerlei vogelsoorten in het gebied zijn verdwenen. Daarbij zijn gegevens verdraaid, is informatie achter gehouden en zijn onjuiste conclusies getrokken. Wij, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life, hebben enkele direct bij het gebied betrokken en op het gebied van natuurlijke processen deskundige, ecologen bereid gevonden ons in deze zaak bij te staan. Wij hopen dat de Raad van State de informatie goed tot zich heeft genomen en ook op de juiste waarde zal weten te schatten. Wij wachten de uitspraak die over enkele weken volgt, in spanning af.

22 juli 2020

Pin It on Pinterest