Rechter zet streep door afschot edelherten

Rechter zet streep door afschot edelherten

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 12 november het beroep van Fauna4Life en Dierbaar Flevoland tegen het afschot van honderden edelherten in de Oostvaardersplassen gegrond verklaard. Daarmee keert na een jaar van grote onzekerheid en nodeloze sterfte van gezonde dieren de rust in dit gebied terug.

Honderden gezonde herten gedood
In september 2018 gaf de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer opdracht om het grootste deel van de in de Oostvaardersplassen aanwezige edelherten dood te schieten. Dit aantal moest volgens de provincie worden teruggebracht tot 490 dieren en dat betekende een afschot van bijna 1900 herten. Daar is in de winter van 2018/2019 mee gestart en dat heeft ertoe geleid dat er inmiddels bijna 1800 edelherten zijn afgeschoten. Door aanwas deze zomer zijn er op dit moment naar schatting weer 1500 edelherten in het gebied aanwezig. Staatsbosbeheer kondigde enkele weken geleden daarom aan dat er nog 1000 herten moeten worden geschoten om aan de opdracht te voldoen.

Argumenten
Op 12 november boog de rechtbank in Lelystad zich over ons beroep tegen dit afschot. Wij hebben daarvoor onder andere een wetenschappelijk rapport laten opstellen door de heer Vera, waarin uitgebreid is aangegeven hoe het gebied tot ontwikkeling is gekomen, welke natuurwaarden aanwezig zijn en wat het belang van de edelherten in dit gebied is. Wij hebben erop gewezen dat het gaat om beschermde dieren en dat er dus een noodzaak moet zijn om tot afschot over te gaan. De provincie stelt dat het afschot nodig is, omdat er veel te veel edelherten zijn. Zij zouden het gebied kaal eten. Daarnaast meende de provincie dat het welzijn van de dieren in het geding zou zijn, omdat er in de winter van 2017/2018 een groot percentage was gestorven.Wij hebben bij de rechtbank aangegeven dat de invloed van de edelherten en andere grote grazers in het gebied (runderen en paarden) juist van essentieel belang is voor de vogelsoorten die in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen broeden. De grazers zorgen voor grote grazige vlaktes, waarop grauwe ganzen voor en na de rui voedsel kunnen vinden. Tijdens de rui trekken deze ganzen het moerasdeel in en zorgen ervoor dat dat als broedgebied voor moerasvogels in stand blijft. Maar ook voor andere vogels, zoals smienten, brandganzen, goudplevieren en kieviten zijn de grazige delen van de Oostvaardersplassen van groot belang als foerageergebied. Het zeer sterk verlagen van het aantal edelherten, zal ertoe leiden dat de grazige vlakten op korte termijn zullen verruigen en begroeid zullen raken met onder andere riet of distels, waardoor ze hun huidige functie zullen verliezen. Het gevolg zal zijn dat het moerasdeel uiteindelijk zal dichtgroeien en de moerasvogels, waarvoor de Oostvaardersplassen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied zullen verdwijnen.

Oordeel rechter
Wij waren zeer verrast dat de rechter na een zitting van bijna 4 uur besloot om dezelfde middag nog uitspraak te doen. Om 17.30 uur kwam het verlossende woord: de opdracht is vernietigd. De rechter stelde ons op alle punten in het gelijk. De rechter vond dat de provincie niet had aangetoond dat het doden van grote aantallen herten noodzakelijk is. Zo had de provincie niet aangetoond dat door de edelherten schade wordt veroorzaakt aan de natuurwaarden van het gebied. Ook was door de provincie niet aangetoond dat de herten nodeloos moeten lijden. Sterfte in de winter is een onderdeel van de natuurlijke processen en er is in dit gebied juist bewust voor gekozen om natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord hun gang te laten gaan. De uitspraak betekent dat er per direct geen gezonde edelherten meer mogen worden geschoten. Fauna4Life is buitengewoon verheugd over deze zeer duidelijk uitspraak. Wij zullen de situatie wel scherp in de gaten blijven houden.

 

foto: Arno Jan Boere

13 november 2019

Pin It on Pinterest