Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij

Konijn in grootste deel provincie Zuid-Holland niet meer vogelvrij

Fauna4Life heeft samen met Animal Rights bezwaar gemaakt tegen het goedkeuren van het Faunabeheerplan konijn door de provincie Zuid-Holland. Op basis daarvan kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling om konijnen te doden. De organisaties hebben de rechter gevraagd de werking van deze vrijstelling te schorsen, totdat op het bezwaar is beslist. De rechter heeft de vrijstelling in de hele provincie geschorst met uitzondering van het Rotterdams havengebied.

Vogelvrij
Half juli heeft de provincie Zuid-Holland het Faunabeheerplan konijn 2023-2029 goedgekeurd. Op basis daarvan mogen konijnen worden bestreden op industrieterreinen, bij (spoor)wegen en dijklichamen, op begraafplaatsen en sportvelden en op ‘overige locaties, te weten openbare locaties waar konijnen door graverij verzakking van bebouwing of schade, vergelijkbaar met schade op sportvelden, veroorzaken of dreigen te veroorzaken’. Kortom, konijnen zijn op deze manier vrijwel in de hele provincie vogelvrij verklaard.
Wij hebben in ons bezwaarschrift aangegeven dat niet aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Zo is niet aangetoond dat op alle genoemden locaties daadwerkelijk sprake is van gevaarlijke situaties. Bovendien zijn er alternatieve maatregelen die kunnen worden getroffen om eventuele problemen te voorkomen of te beperken. Bovendien is niet aangetoond dat het doden van konijnen effectief is. Ten slotte hebben wij erop gewezen dat het aantal konijnen de afgelopen jaren zo sterk is afgenomen dat deze diersoort op de Rode Lijst is geplaatst. Het vogelvrij verklaren van het konijn zal in ieder geval niet bijdragen aan het herstel van de populatie.

Uitspraak
De rechter die ons schorsingsverzoek heeft behandeld, is het met ons eens dat onvoldoende is onderbouwd dat op de locaties buiten het havengebied geen andere bevredigende oplossing beschikbaar is. Bovendien meent de rechter dat op deze locaties de ernst en omvang van de eventuele graaf- en knaagschade niet inzichtelijk is gemaakt en daarmee onvoldoende is onderbouwd.
Met betrekking tot de ongunstige staat van instandhouding van het konijn merkt de rechter op dat de vrijstelling niet tot een verdere verslechtering mag leiden. Uit het faunabeheerplan zou blijken dat er in het havengebied sprake is van een gezonde en stabiele konijnenpopulatie. De provincie heeft voor de rechtbank zelfs betoogt dat het ‘beheer’ geen merkbare invloed op deze populatie heeft. De rechter meent vervolgens dat ‘de maatregelen genoemd in het Faunabeheerplan een voortzetting vormen van het beheer dat al geruime tijd in het havengebied wordt gevoerd, zonder dat dit negatieve gevolgen lijkt te hebben gehad voor de omvang en het herstelvermogen van de daar gevestigde konijnenpopulatie’. Op basis daarvan komt de rechter tot zijn uitspraak om de vrijstelling niet te schorsen als het gaat om het havengebied.

Onbegrijpelijk
Wij vinden dit een onnavolgbare redenering. Het doel van de vrijstelling is om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarbij wordt onder andere gewezen op tankwallen en leidingen die zou kunnen worden ondergraven en kwetsbare draden die kunnen worden doorgeknaagd. Enkele konijnen die graven of knagen op de verkeerde plaats, zouden dan al een probleem kunnen vormen. Maar als het doden ‘geen merkbare invloed op de populatie heeft’, zoals de provincie zelf stelt en in ieder geval ‘geen negatieve gevolgen heeft voor de omvang van de populatie’, zoals de rechter stelt, dan is de vraag hoe je kan volhouden dat het doden effectief en noodzakelijk is. Het doden van deze dieren komt dan in feite neer op ‘oogsten’ en het ‘kweken van nieuwe konijnen’. De eventuele problemen zullen er in ieder geval niet door worden opgelost. Dit punt zal in de verdere procedure door ons zeker aan de orde worden gesteld.

7 september 2023

Pin It on Pinterest