Noord-Holland gaf ten onrechte toestemming voor gebruik kraaienvangkooi

Noord-Holland gaf ten onrechte toestemming voor gebruik kraaienvangkooi

In 2018 verleende de provincie Noord-Holland enkele ontheffingen om kauwen en zwarte kraaien te vangen en te doden met behulp van zogenaamde kraaienvangkooien. De provincie was van mening dat door deze vogelsoorten schade aan weidevogels zou worden aangericht, doordat ze eieren en kuikens opeten. Fauna4Life en Animal Rights hebben hiertegen bezwaar gemaakt, maar onze bezwaren werden door de provincie afgewezen. In december 2018 hebben wij beroep aangetekend tegen deze ontheffingen.

Predatie geen oorzaak achteruitgang weidevogels
Wij hebben er in ons beroepschrift op gewezen dat predatie een natuurlijk proces is en geen oorzaak is van de achteruitgang van weidevogels. Landbouw en weidevogels gaan steeds minder goed samen als gevolg van het intensievere landgebruik en dan met name door ontwatering en het steeds vroeger maaien. Op de grote eenvormige vlaktes van Engels raaigras leven vrijwel geen insecten meer waardoor de kuikens onvoldoende voedsel kunnen vinden.

Zwarte kraaien en kauwen zijn bovendien beschermde vogelsoorten die in principe met rust moeten worden gelaten.  Voordat toestemming had kunnen worden verleend voor het gebruik van verboden vangmiddelen, had de provincie moeten aantonen dat predatie door zwarte kraai en kauw op de betreffende locaties dermate groot is, dat er gesproken kan worden van ‘schade’, maar dat is niet gebeurd.

Uitspraak rechter
Vlak voor de jaarwisseling ontvingen wij de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De rechter overwoog dat pas ontheffing ter bescherming van weidevogels kan worden verleend, als is aangetoond dat zwarte kraaien en kauwen op de betreffende locaties een belangrijke rol spelen als predator. De provincie had zich vooral gebaseerd op een rapport van bijna vijftien jaar geleden en de rechtbank kon niet vaststellen of deze gegevens nu nog actueel zijn. De rechter concludeerde daarom terecht dat concrete, actuele en objectiveerbare informatie ontbreekt, waardoor de ontheffingen niet hadden mogen worden verleend. De provincie heeft nu opdracht gekregen om nieuwe besluiten op onze bezwaren te nemen. Wij hebben er goede hoop op dat de provincie tot de conclusie zal moeten komen dat de ontheffingen moeten worden ingetrokken.

Pak het echte probleem aan
De terugloop van de weidevogelstand wordt steeds weer aangegrepen om toestemming te verlenen voor de inzet van verboden middelen tegen beschermde diersoorten, die af en toe een ei of kuiken op het menu hebben staan. In dit geval ging het om kraaienvangkooien tegen zwarte kraaien en kauwen, maar hetzelfde argument wordt gebruikt om kunstlicht in te zetten tegen vossen. Fauna4Life en Animal Rights roepen nogmaals op om het echte probleem voor de weidevogels aan te pakken en te zorgen voor minder intensieve landbouw en meer geschikte leefgebieden voor weidevogels.

 

1 januari 2020

Pin It on Pinterest