Toestemming afschot ree Groningen ingetrokken

Toestemming afschot ree Groningen ingetrokken

In maart 2021 gaf de provincie Groningen opdracht aan de Faunabeheereenheid om dit jaar 890 reeën dood te schieten. Fauna4Life heeft hiertegen bezwaar aangetekend en tevens aan de rechter gevraagd om dit afschot te schorsen. Dat verzoek is door de rechter in juni toegewezen, zodat deze dieren vanaf dat moment veilig waren. Het wachten was op de beslissing op bezwaar.
Vandaag ontvingen wij het verheugende nieuws dat de provincie de opdracht in zijn geheel heeft ingetrokken.

Provincie volgt adviescommissie

De provinciale adviescommissie was in haar advies heel erg duidelijk over deze opdracht. In 2018 heeft Groningen een Beleidsnotitie vastgesteld. Daarin is aangegeven dat er beheer (= lees afschot) van reeën kan plaatsvinden in het belang van de verkeersveiligheid. In het verleden werden ontheffingen verleend op basis van doelstanden. Dat betekende dat er puur naar aantallen werd gekeken, maar dat beleid wordt in de Beleidsnotitie nadrukkelijk losgelaten. De opdracht bleek echter geheel te zijn gebaseerd op doelstanden.

Daarnaast concludeerde de adviescommissie volkomen terecht dat door de provincie niet aannemelijk is gemaakt dat er een relatie is tussen het afschot van reeën en het aantal aanrijdingen. In het nieuwe faunabeheerplan dat inmiddels ter goedkeuring aan de provincie is voorgelegd, staat met zoveel woorden: “Op dit moment kan niet aannemelijk worden gemaakt dat afschot leidt tot minder aanrijdingen en ook niet dat geen afschot leidt tot meer aanrijdingen.”

Daarnaast had de provincie op geen enkele manier aangetoond dat er was gekeken naar regionale maatregelen om aanrijdingen te voorkomen, laat staan dat de effectiviteit van mogelijk te nemen maatregelen was beoordeeld. Het advies was dan ook om het bestreden besluit in te trekken en dat heeft de provincie gedaan.

Geen enkel bewijs dat afschot bijdraagt aan verkeersveiligheid

In geen enkele provincie is aangetoond dat afschot van reeën daadwerkelijk bijdraagt aan het verlagen van het aantal aanrijdingen. Toch worden hier overal in het land wel ontheffingen voor verleend. Fauna4Life is heel blij met dit zeer duidelijke advies van de adviescommissie en hoopt dat in andere provincies eindelijk ook het inzicht zal doordringen dat afschot vanwege de verkeersveiligheid een heilloze route is. Dat geldt overigens ook voor aanrijdingen met wilde zwijnen en herten, waar eveneens ontheffingen voor worden verleend. Pauline de Jong, Fauna4Life: “Door voortdurend te grijpen naar het geweer wanneer dieren slachtoffer worden van het verkeer, wordt er niet of veel te weinig ingezet op echte oplossingen. Snelheidsverlaging en adequate handhaving hiervan plus het verbeteren van het zicht langs de wegen zijn maatregelen die daadwerkelijk tot grotere veiligheid leiden.”

15 december 2021

Pin It on Pinterest